panorama_kulutustutkimus.jpg

Kulutustutkimus ja asiakasarvon luominen

Tutkimusryhmämme toiminta rakentuu vahvaan kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen osaamiseen. Tarkastelemme relevantteja talouselämän ilmiöitä erilaisilla kulttuurisilla kentillä monipuolisin kulutustutkimuksen välinein. Tutkimuksemme liittyy arvon luomiseen kuluttajille (asiakasarvo), yrityksille (kilpailuetu) ja kulttuurille (kulttuurilliset merkitykset).

Tutkimusryhmämme yhdistää perustutkimusta käytännön sovellutuksiin. Sovellutusareenoita ovat ajankohtaiset liiketoiminnan kentät, joissa yhteistyö erilaisten osaamiskeskusten kanssa on vahvaa. Tällä hetkellä näitä alueita ovat elintarvikkeet, energia, vähittäiskauppa, viestintä, design ja vapaa-aika. Kulttuurisesti liikumme kansainvälisillä kentillä kulutuskulttuuria ja sen kansallisia eroja tarkastellen sekä urbaaneja ja lokaaleja kulutuksen piirteitä korostavissa yhteyksissä. Lisäksi korostamme toimintaympäristön eettistä ulottuvuutta ja keskitymme sekä vastuullisuuden että hyvinvoinnin tarkasteluun.

Tarkastelun keskiöön nostamme erilaiset kulutukselliset prosessit ja kulutukseen liittyvät merkitykset. Työkaluinamme toimivat monipuoliset tieteelliset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit. Tarkastelumme jäsentyy kokeellisista tutkimusasetelmista etnografisiin aineistonhankinnan muotoihin. Haasteenamme näemme tuottaa tietoa, ymmärrystä ja soveltamisvälineitä liikkeenjohdon päätöksenteon tueksi.

Tutkimusryhmän johtajana toimii markkinoinnin professori Arto Rajala.

Arto Rajala Arto Rajala 
Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8141
Tervahovi B309 
Päivitetty 11.05.2020 - Verkkotoimitus
Login