Sosiaali- ja terveysalan ja julkisjohtamisen opintopaketit

Yhteistyössä Vaasan yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu

Muuttuvassa työelämässä tarvitaan jatkuvasti uusia taitoja. Joudumme kukin osaltamme miettimään, miten esimerkiksi digitalisaatio, hyvinvointi tai työn murros vaikuttavat omaan tekemiseen. Vaasan yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä rakentaneet neljä opintopakettia, jotka vastaavat tähän haasteeseen:

 • Digitalisaatio osana sosiaali- ja terveyspalveluja 12 op
 • Johtajana julkishallinnossa 16-26 op
 • Työntekijälähtöinen esimies 15-23 op
 • Julkishallinnon esimiehen taloudellinen osaaminen 27 op

Nämä opintopaketit on suunniteltu uudistumista ja osaamisen laajentamista varten. Niiden avulla esim. sosiaali- ja terveysalan osaaja voi opiskella johtamista ja liiketaloutta, jos toimenkuva sitä edellyttää tai haluaa kehittyä esim. digitalisaation tai julkisjohtamisen asiantuntijaksi. 

Opintopakettien avulla saavutettava osaaminen on monialaista. Opinnoista saatavan todistuksen avulla voi siten osoittaa osaamista, jota tarvitsee hoitaakseen menestyksekkäästi monialaista osaamista vaativia tehtäviä.

Opintopaketit sisältävät opintoja kahdesta eri oppilaitoksesta, Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja Vaasan yliopistosta. Opinnot järjestetään avoimina korkeakouluopintoina. Opintojen suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Katso tarkemmat tiedot opintopaketteihin kuuluvista opintojaksoista alta. Ilmoittautumislinkit opintojaksoille päivitetään kesän aikana. 

Digitalisaatio osana sosiaali- ja terveyspalveluja 12 op

Opintopaketti antaa työvälineitä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Opintopaketti antaa valmiuksia ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia teknologioita ja tuo tietoa digitalisaatiota koskevien päätösten pohjaksi.

Opinnoissa etsitään vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten digitalisaatio vaikuttaa julkisen hallinnon toimintaan?
 • Mitä erityispiirteitä digitaaliseen teknologiaan pohjautuvat muutokset tuovat palveluiden järjestämiseen?
 • Mitä pitää tietää tietojärjestelmistä, tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta sekä yksityisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta?
 • Miten voi soveltaa osallisuus- ja toimijalähtöisyyttä palvelujen kehittämisessä?
 • Miten voi arvioida ja tunnistaa digitaalisten sovellusten käytön mahdollisuuksia ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimijuuden tukemisessa?

Opintopaketin suoritettuasi tunnet digitalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuoltolalla. Osaat määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimukset digitaalisten hyvinvointipalveluiden järjestämisessä. Olet tutustunut alan tietojärjestelmiin ja tietoturvallisuuteen ja ymmärrät tietosuojan merkityksen sekä yksityisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta. Tiedät, miten asiakkaiden, erityisesti ikäihmisten, hyvinvointia voidaan tukea asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden, sovellusten ja palvelumuotoilun avulla.

Opintopaketista saat todistuksen suoritettuasi kaikki 12 opintopistettä. 

Opintopakettiin kuuluvat opinnot:

Digitalisaatio osana sosiaali- ja terveyspalveluja 12 op Ajankohta Hinta Ilmoittaudu Opetus
SY170002 Digitaalisuus työelämässä 2 op 2.9-23.10.2020 20 € SAMK Verkko-opinnot
ayHTK2413 Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op  nonstop syyskuu-toukokuu 75 € Avoin Yliopisto Vaasa Verkko-opinnot
YGE 180004 Digitalisaatio ikäihmisten palveluissa  5 op tammikuussa 2021 50 € SAMK  

Johtajana julkishallinnossa 16-26 op

Johtajuutta vahvistava opintopaketti antaa työvälineitä uusille julkisen alan johtajille tai vastaaviin tehtäviin haluaville. Opintopaketissa perehdytään poliittis-hallinnolliseen päätöksentekoon, julkiseen johtamiseen ja hallintoon osana yhteiskuntaa:

 • Tarkastellaan tehtävien jakautumista eri hallinnontasojen eli valtion, aluehallinnon ja kuntien kesken
 • Perehdytään julkisten palveluiden järjestämiseen liittyviin velvoitteisiin ja poliittis-hallinnolliseen päätöksentekoon
 • Tarkastellaan eri organisaatio- ja johtamisteorioiden sovellusmahdollisuuksia julkisella sektorilla
 • Tutustutaan muun muassa strategiseen ajatteluun, Lean-johtamiseen sekä muutosjohtamiseen
 • Pohditaan, mitä asiakasnäkökulma julkisissa palveluissa tarkoittaa
 • Osallistujan oman valinnan mukaan tarkastellaan eri organisaatio- ja johtamisteorioiden sovellusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta tai julkisella sektorilla yleensä, myös hajautetuissa organisaatioissa

Opintopaketin suoritettuasi ymmärrät poliittisen päätöksentekojärjestelmän toiminnan sekä sen merkityksen osana hallintojärjestelmää. Hahmotat julkishallinnon tehtävät ja julkisten palveluiden järjestämiseen liittyvät velvoitteet. Sinulla on perusvalmiudet ymmärtää julkisten organisaatioiden johtamismalleja ja -tapoja sekä erilaisia johtamissuuntauksia. Osaat soveltaa johtamisen menetelmiä huomioiden asiakasnäkökulman. Saat kokonaiskuvan julkisen johtamisen reformien ja uudistamistapojen keskeisistä piirteistä ja painotuksista.

Opintopaketista saat todistuksen suoritettuasi vähintään 16 opintopistettä.

Opintopakettiin kuuluvat opinnot:

Johtajana julkishallinnossa 16-26 op Ajankohta Hinta Ilmoittaudu Opetus
ayHTK1200 Julkinen johtaminen 6 op 7.9.-25.10.2020 90 € Avoin Yliopisto Vaasa Verkko-opinnot
ayHTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla  5 op vko 41/2020- elokuu 2021 75 € Avoin Yliopisto Vaasa Verkko-opinnot
LT176101 Julkishallinnon organisaatiot ja palvelut 5 op tammikuu 2021 50 € SAMK Verkko-opinnot
YLI190111 Hajautettujen ja verkostomaisten organisaatioiden johtaminen  5 op 12.9.-31.12.2020 50 € SAMK Lähiopetusta SAMK-kampus Porissa. Etämahdollisuus. 
YLI 160202 Asiakaskokemuksen johtaminen monikanavaympäristössä 5 op 1.9-31.12.2020 50 € SAMK Lähiopetus SAMK-kampus Porissa.

Julkishallinnon esimiehen taloudellinen osaaminen 15-23 op

Taloudellisen osaamisen opintopaketti antaa työvälineitä julkishallinnon organisaatioiden talouden ja tuloksellisuuden ymmärtämiseen ja johtamiseen julkisen sektorin esimiehille. Opintopaketti lisää valmiuksia taloudelliseen päätöksentekoon ja tuloksellisuuden arviointiin. Jos suorittaa koko opintopaketin, tutuksi tulevat seuraavat sisällöt ja käsitteet:

 • Kunnallisen organisaation strategian ja talousarvion yhteys
 • Julkishallinnon organisaatioiden prosessien ja toimintojen analysoiminen
 • Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä
 • Tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä
 • Tilinpäätöksen oikaiseminen Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti
 • Keskeisimpien tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi
 • Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero
 • Kustannuslaskenta, katetuottolaskenta ja suoritekohtainen laskenta
 • Budjetoinnin pääperiaatteet
 • Johdon laskentatoimeen perustuva päätöksenteko
 • Suorituskyvyn mittaus ja sen merkityksen ymmärtäminen julkishallinnossa
 • Julkisen hankinnan peruskäsitteet

Lukuvuonna 2020-2021 opintopakettiin voi sisällyttää opintojakson ”Johdatus liiketoimintaosaamiseen”. Se sisältää enemmän johtamiseen ja markkinointiin liittyviä teemoja, kuin pelkästään laskentatoimeen keskittyvä ”Johdon laskentatoimi”. Opinnossa käsitellään kustannus-, katetuotto- ja muun laskennan sijaan

 • Liiketoimintaosaamisen peruskäsitteitä johtamisessa, laskentatoimessa ja markkinoinnissa
 • Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimeen pääpiirteitä
 • Yrityksen toiminnan organisoimista ja johtamista
 • Peruskilpailukeinoja ja kuluttajan ostokäyttäytymistä

Opintopaketista saat todistuksen suoritettuasi vähintään 15 opintopistettä.

Opintopakettiin kuuluvat opinnot:

Julkishallinnon esimiehen taloudellinen osaaminen 15-23 op Ajankohta Hinta Ilmoittaudu Opetus
ayLIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op kevät 2021 75 € Avoin Yliopisto Vaasa Lähiopetus 
ayLASK2048 Johdon laskentatoimi 3 op
8.3. - 23.3.2021
45 € Avoin Yliopisto Vaasa Lähiopetus
ayHTK2600 Julkistalouden johtamisen perusteet 5 op 
6.4. - 24.6.2021
75 € Avoin Yliopisto Vaasa Verkko-opetus
LT 176106 Julkiset hankinnat 5 op maaliskuu 2021 50 € SAMK Verkko-opinnot
LT176108 Prosessit ja tulosten mittaaminen julkishallinnossa 5 op 27.10-18.12.2020 50 € SAMK Verkko-opinnot

Työntekijälähtöinen esimies 27 op

Työelämälähtöinen opintopaketti antaa työvälineitä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen esimiestehtävissä toimiville. Opinnoissa perehdytään esimiehen vastuisiin ja rooliin työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtamisessa sekä niiden kehittämisessä. Lisäksi tutustutaan esimiestyön merkitykseen tunnejohtamisessa ja vuorovaikutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös etäjohtamista digitaalisessa ympäristössä ja hajautetussa organisaatiossa. Opintojen aikana kehitetään itsensä johtamisen taitoa osana johtajuutta. Lisäksi perehdytään erilaisiin osaamistarpeisiin, arviointimenetelmiin ja organisaation toimivuuteen henkilöstövoimavarojen näkökulmasta. Opintopakettiin kuuluvia teemoja ovat:

 • Tärkeimpien esimiestehtävien tunnistaminen ja niihin liittyvät osaamisalueet
 • Esimiehen keinot johtaa työyhteisöä
 • Etäjohtamisen haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen tiimityöskentelyssä ja johtamisessa
 • Virtuaalitiimin johtaminen ja etätyöskentely
 • Organisaatiokäyttäytyminen erityisesti yksilön näkökulmasta: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys
 • Vuorovaikutustyylien keskeiset piirteet ja niihin liittyvät erilaisuudet
 • Omien ja muiden tunteiden tunnistaminen
 • Työhyvinvointia edistävät ja heikentävät yksilölliset ja yhteisölliset tekijät
 • Työn kuormittavuus ja sen mittaaminen
 • Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset vaikutukset
 • Henkilöstötalous, henkilöstötilinpäätös

Opintopaketista saat todistuksen suoritettuasi kaikki 27 opintopistettä. 

Opintopakettiin kuuluvat opinnot:

Työntekijälähtöinen esimies 27 op Ajankohta Hinta Ilmoittaudu Opetus
ayHTK2201 Esimiestyö ja johtajuus 5 op  kevät 2021 75 € Avoin Yliopisto Vaasa Verkko-opetus
ayJOHT2029 Organisaatiokäyttäytyminen 7 op 22.2.-25.4.2021 105 € Avoin Yliopisto Vaasa Verkko-opetus
LT178802 Henkilöstöresurssien tunnistaminen ja hyödyntäminen 5 op tammikuu 2021 50 € SAMK Verkko-opinnot
LT200001 Tunnejohtaminen ja vuorovaikutus 5 op 27.10-18.12.2020 50 € SAMK Verkko-opinnot
LT176404 Digitaalinen organisaatio ja etäjohtaminen 5 op 2.9-23.10.2020 50 € SAMK Verkko-opinnot

Miten paketin voi suorittaa? – ilmoittautumisohjeet

Valitse itsellesi sopiva opintopaketti ja opinnot, jotka haluat suorittaa.

 1. Klikkaa valitsemiesi opintojen ohessa olevaa ilmoittautumislinkkiä opintojakso kerrallaan. Seuraa linkin ohjeita ja ilmoittaudu opintojaksolle. Tässä yhteydessä maksat opintojakson kurssimaksun.
 2. Ilmoittauduttuasi saat tiedot jokaisesta opintojaksosta ja niiden suorittamisesta erikseen oppilaitoksesta, joka toteuttaa opetuksen. SAMKista saat heti ilmoittautumisen jälkeen vahvistuksen opintojaksolle pääsystä. Vasta lähempänä opintojakson käynnistymistä saat tietoa suorittamiseen liittyvistä asioista.
 3. Osallistu opetukseen ja suorita annetut harjoitustyöt ja mahdolliset tentit.
 4. Suoritettuasi vähintään minimimäärän opintopakettiin kuuluvia opintojaksoja, voit ottaa yhteyttä Vaasan avoimen yliopiston jaksoista osoitteeseen avoinyo@univaasa.fi ja SAMKin opintojaksoista osoitteeseen avoinamk@samk.fi ja pyytää todistuksen opinnoista.

Huomioitavaa:
Paketin opinnot ovat avoimessa yliopistossa/ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja. Niihin ilmoittaudutaan samoin kuin mille tahansa avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun opintojaksolle.  

Milloin paketin opintoja voi suorittaa?

Opintopaketteihin kuuluvia opintoja järjestetään avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun normaalin aikataulun mukaisesti. Osaan opinnoista voi osallistua non-stop ympäri vuoden ja suorittaa opinnot verkossa omaan tahtiin.

Voit suorittaa opinnot halutessasi jopa yhden lukuvuoden aikana tai jakaa opintoja useammalle vuodelle. Jos joku pakettiin kuuluva opinto poistuu tarjonnasta, se voidaan korvata muulla vastaavalla kurssilla.

Opintojen toteutustapa ja aikataulut vaihtelevat. Osassa voi olla opetusta myös päiväaikaan ja mahdollisesti myös lähiopetusta. Pääosin opinnot on kuitenkin mahdollista suorittaa verkossa, etänä tai itseopiskellen. Lisätiedot löytyvät jokaisen opinnon kuvauksesta. Katso tarkemmat tiedot jokaisen opintojakson kohdalta.

Lisätiedot

Vaasan yliopisto:
koulutuspäällikkö Henna Hyytiä
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
puh. 029 449 8989

SAMK:
koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka
etunimi.sukunimi@samk.fi
puh. 044 7103121