Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Katso lisää usein kysyttyjä kysymyksiä hakuun ja valintaan liittyen Opintopolusta. Jos et löytänyt kysymykseesi vastausta, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

En ole ylioppilas. Voinko silti hakea?

Olet hakukelpoinen hakemaan yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v + 2v) tutkintoon, jos olet saavuttanut yleisen korkeakoulukelpoisuuden eli suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

1. ylioppilastukinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon
- suomalaisen ylioppilastutkinnon
- International Baccalaureate –tutkinnon (IB)
- European Baccalaureate –tutkinnon (EB) tai
- Reifeprüfung –tutkinnon

2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon

3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tekniikan alan (DIA) ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnoissa myös AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet ovat hakukelpoisia ilman erillistä anomusta.

Yliopistoon voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Hakukelpoisuus tulee varmistaa erikseen yliopistolta.

Maisterin tutkintoon (2v) voi hakea vain soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella.

Tutustu myös avoimien yliopistojen tarjontaan. Avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Mitä tarkoittaa ensikertalaisuuskiintiö ja miten se vaikuttaa opiskelijavalintaan?

Ensikertalaisuuskiintiö tarkoittaa sitä, että korkeakoulujen tulee varata osa aloituspaikoista niille hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin ottaneet vastaan opiskelupaikkaa korkeakoulusta, ja jotka hakevat kandidaatin ja maisterin tutkintoon (3v+2v).

Et ole ensikertalainen, jos olet vastaanottanut opiskelupaikan korkeakoulusta kesällä 2014 tai sen jälkeen, tai olet suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisen korkeakoulututkinnon. Vaikka et olisi ensikertalainen, voit silti hakea yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v+2v) koulutuksiin. Avoimessa yliopistossa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

Opiskelijavalintaan ensikertalaisuuskiintiö vaikuttaa siten, että osa paikoista varataan ainoastaan ensikertalaisille hakijoille. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Maisterihaussa ei ole ensikertalaisuuskiintiöitä, koska suoraan maisterivaiheeseen voi hakea vain korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Onko työkokemuksesta hyötyä opiskelupaikkaa haettaessa?

Vaasan yliopiston suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa työkokemuksesta ei ole valinnassa hyötyä. Poikkeuksena ovat englanninkieliset maisteriohjelmat, joiden valinnassa kansainvälisestä tai haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvasta työkokemuksesta voi saada pisteitä. Tarkat valintaperusteet löytyvät Opintopolusta hakukohteen tiedoista välilehdeltä ”Hakeminen”.

Pitääkö minun toimittaa hakemisen yhteydessä jotakin liitteitä?

Tiedot hakemukselle vaadittavista liitteistä ovat nähtävillä Opintopolussa hakukohteen tiedoissa välilehdellä ”Hakeminen”. Näet hakemukselle vaadittavat liitteet myös Omasta Opintopolusta jätettyäsi hakemuksen. Mikäli et muista mitä liitteitä piti palauttaa ja mihin määräaikaan mennessä, kirjaudu Opintopolku-sivulta Omaan Opintopolkuun nähdäksesi liitepyynnöt. Liitteet voit ladata suoraan sähköiselle hakemuksellesi.

Jos haet yhteishaussa kandidaatin ja maisterin (3v + 2v) tutkintoon ja olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, tulee sinun ladata kopio ylioppilastutkintotodistuksesta hakemukselle.

Myös kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB- tai RP-tutkinto) ja ammatillisen tutkinnon tai vastaavan suorittaneiden tulee ladata kopio tutkintotodistuksesta hakemukselle annettuun määräaikaan mennessä. Hakukauden aikana valmistuvien tulee ladata hakemukselle ennakkoarvio valmistuvasta tutkinnosta tai alustava arvosanailmoitus.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse ladata hakemukselle kopiota ylioppilastodistuksestasi hakukelpoisuuden todentamiseksi, vaan tällöin tutkintotiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Maisterihaussa sinun täytyy lähettää hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuskopio ja opintosuoritusote sekä kopiot muista valintaan vaikuttavista tutkinnoista ja opinnoista. Maisterihaussa hakijalta saatetaan pyytää myös muita liitteitä. Sähköisen hakemuksen tehtyäsi saat hakulomakkeelle listan liitteistä, jotka sinun täytyy lähettää. Toimita liitteet annettuun määräaikaan mennessä.

Voiko valintakokeen tehdä toisella paikkakunnalla?

Vaasan yliopisto tarjoaa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä viestintätieteen hakukohteeseen hakeville hakijoille mahdollisuuden tehdä valintakokeen jollakin seuraavista paikkakunnista: Vaasa, Oulu, Tampere tai Espoo. Koepaikkakunta valitaan hakulomakkeella.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Hakija ilmoittaa koepaikkansa hakulomakkeella. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana ovat Vaasan yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Teknillisten alojen yhteisvalinnassa (DIA) hakija voi valita diplomi-insinöörikoulutuksen valintakoepaikkakunnan hakulomakkeella seuraavista: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa.

Hallintotieteiden yhteisvalinnassa haettaessa hakija voi valita, tekeekö hän valintakokeen Tampereella vai Vaasassa. Hakijan tulee olla hakenut siihen yliopistoon, missä hän aikoo kokeen suorittaa. Koepaikkakunta ilmoitetaan hakulomakkeella.

Ilmoitukset koepaikkakunnista ovat sitovia eikä paikkakuntaa voi pääsääntöisesti muuttaa hakuajan päätyttyä. Valintakoetta ei voi suorittaa muuna aikana tai muulla paikkakunnalla kuin on ilmoitettu.

Saanko kutsun valintakokeeseen?

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Mitä valintakokeessa tulee olla mukana?

Valintakokeessa hakijalla tulee olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus ja kokeessa tarvittavat kirjoitusvälineet. Tarkat tiedot tarvittavista kirjoitusvälineistä, muista sallituista apuvälineistä ja mahdollisista eväistä löytyvät Näin haet -sivulta, kohdasta kandidaattiohjelmien valintakokeet.

Milloin valinnan tulokset julkaistaan?

Julkaisupäivämäärät näet Näin haet -sivulta, kohdasta Valintojen tulokset ja tilastot.

Miksi kaverini on saanut tiedon opiskelupaikasta, mutta minä en?

Yhteishaussa eri hakukohteiden tulokset valmistuvat eri aikaan. Opiskelupaikan selviämisen ajankohtaan vaikuttaa myös hakijan hakutoivejärjestys. Esimerkiksi ylimmälle hakutoiveelle hyväksyminen todistusvalinnassa varmistaa opiskelupaikan jo aikaisessa vaiheessa. Tästä johtuen joku toinen hakija voi saada tiedon omasta tuloksestaan aikaisemmin.

Olen ottanut opiskelupaikan vastaan, kuinka ilmoittaudun läsnäolevaksi opiskelijaksi?

Ilmoittautuminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelun kautta OILI-järjestelmässä. Läsnäolevaksi opiskelijaksi voi ilmoittautua kevään yhteishaussa aikaisintaan 1. kesäkuuta. Huomioithan, että lukuvuosi-ilmoittautumisen voi tehdä vasta kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan.

Voinko ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena?

Yliopistolain mukaan uusi tutkinto-opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle tai lukukaudelle ainoastaan seuraavista syistä:

1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava poissaoloon oikeuttavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus) ja erillinen ilmoittautumislomake hakijapalveluihin ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. asepalveluksen tai äitiysvapaan alku tammikuulla), voit silti halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko vuodeksi.

Mikäli uudella tutkinto-opiskelijalla ei ole lakisääteistä syytä ilmoittautua poissaolevaksi, tulee hänen ilmoittautua läsnäolevaksi lukuvuodelle. Mikäli uusi tutkinto-opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen ja jättää kokonaan ilmoittautumatta, menettää hän opiskeluoikeutensa.

Ilmoittautuisin poissaolevaksi, mutta Opintopolussa ei ole tätä vaihtoehtoa ollenkaan. Kuinka toimin?

Opintopolun kautta voi ilmoittautua ainoastaan läsnäolevaksi. Koska ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo on rajattu lakisääteisiin syihin, tulee poissaolevaksi ilmoittautuminen tehdä erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joka toimitetaan hakijapalveluihin ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä. Poissaolevaksi ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa poissaoloon oikeuttavat dokumentit (esimerkiksi palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus).

Sain opiskelupaikan. Mitä minun tulee tehdä ennen opintojen aloittamista?

Ensimmäiseksi sinun tulee ottaa sinulle tarjottu opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua yliopistoon ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä. Mikäli tulit hyväksytyksi kevään yhteishaussa tai maisterihaussa, saat kesän aikana yliopistoltamme sähköpostitse lisätietoa opintojen aloittamisesta.

Asunnon etsintä kannattaa aloitta hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Vaasassa opiskelija-asuntoja tarjoaa Vaasan opiskelija-asuntosäätiö. Lisäksi kannattaa hankkia opiskelijakortti sekä hakea yleistä asumistukea ja opintotukea.

Sain opiskelupaikan vuosi/useampi vuosi sitten, mutta en ole vielä aloittanut opintojani. Kuinka toimin, kun haluan aloittaa opinnot?

Vaasan yliopiston hakijapalvelut toimittavat edellisenä vuonna poissaolevaksi ilmoittautuneille automaattisesti uuden sähköisen infopaketin opintojen aloittamisesta. Jos opintojen aloittaminen siirtyy yli vuodella eteenpäin opiskelijaksi hyväksymisen ajankohdasta, aloittamisesta tulee ilmoittaa hakijapalveluihin alkuinformaation lähettämistä ja tuutoroinnin järjestämistä varten.

Voidaanko aiempia yliopisto/ammattikorkeakouluopintoja hyväksilukea tutkintooni?

Aiempien opintojen hyväksiluku ja korvaavuus käsitellään oman koulutusalan HOPS-ohjaajan kanssa opintojen alussa. Voit tutustua korvaavuus- ja hyväksilukuperiaatteisiin etukäteen verkkosivuillamme.

Onko tutkinto mahdollista suorittaa työn ohessa tai toiselta paikkakunnalta?

Vaasan kampuksella järjestettävät opinnot on suunniteltu pääsääntöisesti kokopäiväistä opiskelua varten. Opiskelu toiselta paikkakunnalta käsin tai työn ohessa on mahdollista, mutta se edellyttää kuitenkin joustoa ja matkustamista opiskelijalta, sekä mahdollisesti joustoa myös työnantajalta. Esimerkiksi tentit järjestetään pääsääntöisin Vaasassa ja opetus on arkisin päiväsaikaan. Luennoilla ei tosin välttämättä ole aina läsnäolopakkoa. Verkko-opetusta kehitetään jatkuvasti.

Osa maisteriohjelmista on erikseen suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Näitä ovat erityisesti Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskuksissa järjestettävät kauppatieteiden maisteriohjelmat sekä Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Helsingissä.