Rohkeutta johtamiseen: Strategia ja talous (5 op)

30.10.2020–27.11.2020

Koulutuksessa käsitellään muun muassa strategista johtamista, johtamisjärjestelmän rakentamista, johtoryhmätyöskentelyä, laskentatoimen roolia liikejohtamisessa sekä hyvän johtajuuden ja hallinnon periaatteita. Koulutus on osa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n ja Vaasan yliopiston Levón-instituutin Rohkeutta johtamiseen -koulutuskokonaisuutta.
Rohkeutta johtamiseen

Hyöty ja keskeiset tavoitteet 

Koulutuksessa käsitellään strategista johtamista toimeenpanon näkökulmasta hyödyntäen erilaisia teorioita, malleja sekä tutkimustuloksia ja käytännön työkaluja. Lisäksi opitaan keskeiset periaatteet johtamisjärjestelmän rakentamisesta ja johtoryhmätyöskentelyn periaatteista. 

Talouden tunnusluvut -osiossa annetaan johtajalle valmiudet ymmärtää laskentatoimen rooli liikejohtamisen ohjausjärjestelmänä, lukea talousraportteja ja käyttää niitä päätöksenteon tukena.  

Arvot ja etiikka -osiossa keskitytään hyvän johtajuuden ja hallinnon periaatteisiin. Mitä on eettinen johtajuus? Käymme läpi vastuullisen johtajuuden näkökulmaa sekä talouden, tehokkuuden että vaikuttavuuden näkökulmista.  

Johtoryhmätyöskentely-osiossa keskitytään organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja muutosten läpiviemiseen koko organisaation eri tasoilla. Osiossa käydään läpi, miten johtoryhmätyöskentelyä tulee kehittää ja sopeuttaa muuttuvaan toimintaympäristöön.  

Keskeinen sisältö  

  • Strateginen johtaminen ja johtamisjärjestelmän rakentaminen
  • Talouden tunnusluvut – johdon strateginen laskentatoimi 
  • Arvot ja etiikka – eettisen johtajuuden ja hyvän hallintotoiminnan periaatteet
  • ​​​​​​​Johtoryhmätyöskentely  

Kenelle   

Koulutus on suunnattu kehittämis- ja kehityshaluisille asiantuntijoille sekä esimiehille. Koulutus soveltuu sekä yritysten että valtion, kunnan tai muiden organisaatioiden johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimiville. Lisäksi se sopii henkilöille, jotka tähtäävät esimiestehtäviin omalla urallaan.  

Suosituksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus asiantuntija- tai esimiestehtävistä.  

Toteutus  

Koulutuksessa on kolme lähiopiskelupäivää, jotka sisältävät asiantuntija-alustuksia. Päivissä hyödynnetään vuorovaikutteisuutta, case-opetusta, ryhmätöitä sekä oppimispäiväkirjaa. Koulutukseen liittyy ennakko- ja välityöskentelyä ja siinä hyödynnetään verkko-oppimisalustaa ja muita mahdollisia sosiaalisen median välineitä ryhmän tarpeiden mukaan.  

Koulutuksen lähipäivät ovat 30.10., 20.11. ja 27.11.2020 klo 09.00–16.00. Lähiopiskelupäivät pidetään Helsingin keskustassa. 

Kouluttajat

Ensimmäisen koulutuspäivän kouluttajana toimii professori Marko Kohtamäki Vaasan yliopistosta. Kohtamäki on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja työskentelee professorina Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä oppialanaan strategia. Hän toimii vierailevana professorina Luulajan Teknillisessä korkeakoulussa Ruotsissa, sekä USN Kauppakorkeakoulussa Norjassa. Kohtamäki on kokenut strategialuennoitsija ja liiketoiminnan kehittäjä. Kohtamäen viimeaikainen tutkimus liittyy kolmeen keskeiseen teemaan: teknologiayritysten digitaaliseen palvelullistumiseen (Digital Servitization), strategiakäytäntöihin (Strategy-As-Practice) muun muassa kuntasektorilla sekä liiketoimintatiedon hallintaan (Business Intelligence). Hänen tutkimustyölleen on tyypillistä pyrkiä luomaan lisäarvoa sekä käytännön liikkeenjohdolle että strategian, strategisen markkinoinnin ja tuotantotalouden perustutkimukselle. 

Toisen lähipäivän kouluttajana toimii professori Marko Järvenpää Vaasan yliopistosta. Järvenpää työskentelee Vaasan yliopistossa laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä varadekaanina, laskentatoimen oppiaineen tiiminvetäjänä ja Auditing and Control in Accounting -tutkimusryhmän johtajana. Järvenpää on Suomen johtavia johdon laskentatoimen asiantuntijoita. Hän on julkaissut useita tutkimuksia alan kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä sekä muun muassa kolme oppikirjaa. Järvenpään erityisalueet liittyvät strategiseen johdon laskentatoimeen, suoritusmittaukseen, tiedolla johtamiseen, analytiikkaan, kustannusjohtamiseen sekä controller-toiminnon ja talousjohdon kehittämiseen. 

Kolmannen lähipäivän kouluttajana toimii professori emeritus Ari Salminen. Salminen on toiminut vuosina 1983–2015 Vaasan yliopiston julkisjohtamisen professorina. Hän on toiminut useissa yliopistonsa luottamustehtävissä, muun muassa yliopiston rehtorina 1990-luvulla. Salminen on toiminut useita kausia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja Virkamieseettisen neuvottelukunnan (VINK) jäsenenä. Hänen laaja tieteellinen tutkimuksensa kattaa kansainvälisiä journaaliartikkeleita, monografioita ja oppikirjoja hallintotieteen, hyvinvointivaltion ja julkisten palvelujen, julkisen johtamisen sekä hallinnon ja johtamisen etiikan aloilta. Erityisesti vuosien 2013–2019 tutkimukset ovat kohdistuneet etiikan ja korruption kysymyksiin. Hänen viimeisin teoksensa on Rehellisyys maan perii. Tutkimus hyvästä hallinnosta ja korruption torjunnasta (2018). 

Toisena kouluttajana kolmannessa lähipäivässä toimii dosentti Mikko Luoma (KTT). Luoma on aktiivinen johtamiskouluttaja, tutkija ja kirjailija. Hänen asiantuntemusalueensa ja tutkimusintressinsä liittyvät erityisesti strategiseen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, johtoryhmätyöskentelyyn ja johtamisen kehittämiseen. Luoma on työskennellyt muun muassa henkilöstöjohtajana Outokumpu Oyj:ssä ja Metso Oyj:ssä sekä toimitusjohtajana Johtamistaidon Opisto JTO:ssa ja KPK Yhtiöt Oyj:ssä. Hän toimii myös useiden yritysten hallituksissa. Luoman kehittämisasiantuntemusta on hyödynnetty lukuisissa eri toimialojen yrityksissä, julkisella sektorilla muun muassa ministeriöissä, valtionhallinnon virastoissa ja kuntaorganisaatioissa sekä elinkeinoelämän järjestöissä. 

Hinta ja ilmoittautuminen 

Kun suoritat koko Rohkeutta johtamiseen -koulutuskokonaisuuden (20 op) on hinta kaikissa moduuleissa (5 op/moduuli) sama eli 2 475 euroa + alv. Jos olet ilmoittautunut jo suorittamaan koko kokonaisuutta, sinun ei tarvitse ilmoittautua tähän koulutusmoduuliin erikseen. 

Jos ilmoittaudut vain tähän moduuliin tai muihin yksittäisiin Rohkeutta johtamiseen -koulutuskokonaisuuden moduuleihin eli et suorita koko koulutuskokonaisuutta, on tämän yksittäisen koulutusmoduulin hinta 2 850 + alv. 24 %.  

Hinta sisältää lähiopiskelupäivien opetuksen, ohjauksen ja ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksolla, opiskelumateriaalin, verkkoympäristön käytön opiskelun aikana sekä lähiopiskelupäivien aamu- ja iltapäiväkahvit. Ruokailu- ja mahdollisista majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Alla olevasta painikkeesta voit ilmoittautua vain tähän moduuliin. Jos haluat ilmoittautua koko koulutuskokonaisuuteen, voit tehdä sen täällä.

Lisätietoja koulutusmoduulista

Heli Väre 
Vaasan yliopisto Executive Education 
FM, AmO, asiakkuuspäällikkö  
heli.vare@univaasa.fi 
+ 358 45 1067618