Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet


Yliopisto on tiedeyhteisö, jonka tehtäviin kuuluvat tieteellinen toiminta ja uuden tiedon tuottaminen. Tiedeyhteisön jäseniä ovat kaikki yliopiston toimijat professoreista ja lehtoreista opiskelijoihin.

Opiskelijan tulee tiedostaa oma roolinsa tiedeyhteisön vastuullisena toimijana, toimia rehellisesti ja edistää myönteistä ilmapiiriä. Lähtökohtana on kaikkien tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja kunnioittava kohtelu sekä työpanoksen arvostaminen.

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään Yliopistolain 5. luvussa. Opiskelijan odotetaan tutustuvan yliopiston omiin sisäisiin sääntöihin ja ohjeisiin sekä noudattavan niitä. Löydät ne tämän sivun harmaan Lisätietoa-laatikon lisäksi Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet -sivulta. Näillä sivuilla voit myös tutustua akateemisen vapauden ja akateemisen vastuun käsitteisiin.

Opiskelijan oikeuksia ja kurinpitoa koskevia asioita on kirjattu yliopiston tutkintosääntöön (TS). Opiskelijalla on mm. oikeus saada tieto opintosuorituksen arvostelusta kuukauden kuluessa suorituksesta. Opiskelijalla on myös oikeus pyytää oikaisua opintosuorituksen arvosteluun tai opintojen hyväksi lukemisesta tehtyyn päätökseen.

Yliopistolain nojalla esim. tenttivilpistä tai muusta opetustoimintaan kohdistuvasta rikkomuksesta opiskelijaa voidaan rangaista varoituksella tai määräaikaisella erottamisella. Esimerkiksi tenttitilaisuudessa vilpistä epäillyn opintosuoritus voidaan keskeyttää välittömästi ja hänen suorituksensa voidaan hylätä.

Akateemiseen vastuuseen liittyy myös yhteisten hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden tiedostaminen. Yliopiston verkkosivuilla ja yliopistoportaalissa on yleisen hyvinvointitiedon lisäksi mm. toimintaohjeita ongelmatilanteisiin, turvallisuuteen liittyviä koulutusvideoita sekä palautelomake, jonka avulla voi ottaa yhteyttä yliopiston aulapalveluihin turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Päivitetty 05.03.2019 - Verkkotoimitus
Login