Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki uudet hallintotieteiden opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ensimmäisestä opintovuodesta alkaen.

Miksi HOPS?

HOPSin tarkoituksena on hahmottaa opiskeluun käytettävää aikaa sekä selkiyttää opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. HOPSin tavoitteena on, että opiskelija pohtii tulevaisuudennäkymiään - mitä opinnoiltaan odottaa, minkälaisista aihepiireistä tai asiakokonaisuuksista on kiinnostunut ja mihin mahdollisesti haluaa erikoistua. Suunnitelmaa on aina mahdollista täydentää ja muuttaa. HOPSin tulisi sisältää sisällöllisen pohdinnan lisäksi myös arvio siitä, miten aikoo opintonsa ajoittaa ja missä ajassa tutkinto on tarkoitus suorittaa. Lisäksi opintosuunnitelmaan tulee sisällyttää yksityiskohtaisempi suunnitelma, mitä opintoja aikoo kuluvana lukuvuonna suorittaa. Opintosuunnitelmalle ei ole määritelty minimilaajuutta eikä muotoa. Tarkoitus on, että HOPS palvelee ja edistää opintojen käynnistymistä.

Suoritustapa: Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 1 op

HOPS on osa orientoivia opintoja ja sen laajuus on 1 op. HOPSin laatiminen, opintojen suorittaminen ja valintojen tekeminen ovat opiskelijan vastuulla. Valintoja tehdessä kannattaa muistaa, ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan että tavoitteet voi saavuttaa monella tavalla. HOPS on tarkoituksenmukaista tehdä sillä tarkkuudella kuin kykenee. HOPS on joustava; se ei sido myöhempiä ratkaisuja ja sitä voi täydentää ja muuttaa. Suunnitelman tulisi sisältää sisällöllisen pohdinnan lisäksi karkea arvio siitä, miten aikoo opintonsa ajoittaa ja missä ajassa tutkinto on tarkoitus suorittaa. HOPSissa voi myös miettiä, missä vaiheessa mahdollinen opiskelijavaihto olisi opintojen kannalta tarkoituksenmukaista.

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista oman opintosuunnan infoon sekä HOPS-työpajaan. Työpajassa saa tutkinnon rakenteeseen sekä opintosuuntaan liittyvää neuvontaa. HOPS vahvistetaan toisen opiskeluvuoden syksyllä.

Yleisohjeet HOPSin laatimista varten:

 1. Perehdy opinto-oppaaseen.
 2. Selvitä itsellesi hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne ja laajuus.
 3. Laadi HOPS vahvistetun opintosuunnan mukaisesti. Valitse kandidaatin tutkinnon sivuaineet (2 sivuainetta). Maisterin tutkintoon ei vaadita sivuainetta.

Opintojakson tarkempi kuvaus on opinto-oppaassa.

HOPS-vastaavat 1.8.2019 lukien

 • Aluetiede: Tuomas Honkaniemi
 • Julkisjohtaminen: Jari Autioniemi
 • Julkisoikeus: Laura Perttola
 • Sosiaali- ja terveyshallintotiede: Tomi Niemi
 • Filosofia: Tommi Lehtonen

HOPS-lomake

Hallintotieteissä on käytössä HOPS-lomakkeet.

HTK & HTM -HOPS (OPIS0017, 1 op)

HTM-HOPS (OPIS0018, 1 op)

Maisterihaussa valittujen tulee laatia HOPS opintojen ensimmäisenä lukukautena. Opintojen suunnittelun apuna voi käyttää valmista HOPS-lomaketta.

Suoritustapa: Opiskelija laatii HOPSin ja käy keskustelun opinnoista vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettaja on koulutusvastaava Marja Vettenranta.

Ohjeita HOPS-lomakkeen täyttäjälle

 • Tutustu huolellisesti opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen.
 • Hahmottele tutkintosi rakennetta ja täydennä sitä omien suunnitelmiesi ja opiskelutavoitteiden perusteella.
 • Täydennä lomakkeeseen vuosisuunnitelma. Ole kuitenkin realistinen.
 • Keskustele HOPSistasi opintosuuntasi HOPS-vastaavan sekä amanuenssin (HTK) tai koulutusvastaavan (HTM) kanssa.

Muistathan, että HOPSin tulisi olla laajempi kuin pelkkä lista suoritetuista ja suoritetuiksi aiotuista opintojaksoista. HOPS ei valmistu kerralla vaan sitä on täydennettävä ja päivitettävä opintojen edetessä; tavoitteet saattavat muuttua opintopolun eri vaiheissa. HOPS-vastaavat, amanuenssi ja koulutusvastaava neuvovat HOPSiin ja opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja: HOPS-vastaavat, koulutusvastaava Marja Vettenranta (etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi, puh. 029 449 8175) ja amanuenssi Susanna Mäenpää (etunimi.sukunimi(at)univaasa.fi, puh. 029 449 8545).

Päivitetty 30.08.2019 - Opiskelijat
Login