Oppiminen

Eri oppimisteoriat ja -näkemykset tarkastelevat oppimista hieman eri näkökulmista. Vielä 1980-luvulla vallalla ollut behavioristinen oppimiskäsitys tarkasteli oppimista lähinnä ulkoisena tiedon siirtämisenä opettajalta oppijalle.

Nykyään oppimisen katsotaan olevan luonteeltaan konstruktivistista (construct = rakentaa, koota, muodostaa, luoda), jolloin oppija itse aktiivisesti ”rakentaa” omaa tietämystään käyttäen rakennusaineinaan uutta tietoa sekä aikaisemmin hankkimiaan tietoja ja kokemuksia.

Oppiminen on elinikäinen prosessi, jota tapahtuu monella eri alueella joko tietoisesti tai tiedostamatta. Oppiminen ei ole pelkästään tiedon ja valmiuksien lisääntymistä, vaan ajattelun jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä. Oppiminen on ymmärtämistä ja soveltamista, jolloin oppimisen edellytykseksi ei riitä pelkästään oikea tieto käsiteltävästä asiasta vaan se edellyttää myös tietojen ja kokemusten prosessointia eli aktiivista ponnistelua ja ajan antamista oppimiselle.

Lisätietoa:

  • Tutustu yle.fi-sivuston Oppimistaidot-osioon, joka avaa eri näkökulmia oppimiseen: kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisukykyyn, oppimistekniikoihin ja analysointitaitoihin.
  • Valtti – Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeen aikana Oulun yliopistossa järjestettiin teemailtapäiviä, joiden yhtenä teemana oli Oppiminen on taitolaji! Materiaali sisältää tietoa mm. opiskelutekniikoista ja opiskelustrategioista.
Päivitetty 25.06.2019 - Verkkotoimitus
Login