Opintojen järjestäminen ja opintojen ohjaus

On tärkeää, että opiskelun ja opetuksen järjestelyt sekä käytännöt on toteutettu niin, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa opiskelua koskevan tuen.

Tutkintokohtaista opintojen ohjausta antavat omaohjaajat ja opettajat. Myös koulutusohjelmien/oppiaineiden HOPS-vastaavien kanssa voi keskustella opintojen sisällöllisistä kysymyksistä ja muista suunnitelmista. Opintojaksokohtaista neuvontaa antavat opintojakson opettajat tai muut vastuuhenkilöt.

Kaikille opiskelijoille yhteiset opintojen palvelut koostuvat mm. kielikeskus Linginnon palveluista sekä vaihto-opiskeluun ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä palveluista.

Vaasan yliopiston opiskelijat voivat erityisestä syystä hakea opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan opiskelun tueksi tehtyjä erityisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät opintojen suorittamiseen ja arviointiin. Erityisjärjestelyiden ei kuitenkaan tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Hakemukset käsitellään ja järjestelyt hoidetaan tapauskohtaisesti.

Erityisjärjestelyt voivat olla mm. opetuksen siirtäminen opiskelijalle saavutettavaan tilaan, opetusmateriaalien toimittaminen etukäteen tai muut suoritustapoihin ja opetukseen liittyvät tukitoimet tai ratkaisut. Erityisjärjestelyt voivat olla myös yksilöllisiä tenttijärjestelyitä (esim. lisäaika, häiriötön tila tai tietokoneen käytön salliminen). Erityisjärjestelyiden hakemisen perusteita voivat olla esim. kuulo-, näkö- tai muu vamma, luki- tai muu oppimisen vaikeus, paniikkihäiriö, Asperger-oireyhtymä, mielenterveyden ongelmat, allergia tai muu yliherkkyys.

Katso tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemiseen kohdasta Miten haen erityisjärjestelyitä?. Mikäli erityisjärjestelytarve koskee vain tenttijärjestelyitä, katso ohjeet kohdasta Erityisjärjestelyt tenteissä.

Erityisjärjestelyiden tarpeet ja toiveet on hyvä kirjata myös henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan eli HOPSiin. HOPSin avulla tarpeista ja toiveista voi helposti tiedottaa opettajille ja muille opintojen ohjaajille.

Yliopistolla ei ole tulkkipalveluita. Opiskelussa tarvittavia apuvälineitä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Kampusalueen opetustilat ovat teknisesti pääosin hyvin varusteltuja, ja niissä pystytään hyödyntämään uusinta opetusteknologiaa. Yliopistolla on kannettava, ensisijaisesti kuulokojeen käyttäjille tarkoitettu induktiolaitteisto.

Tiedekirjasto Tritonian esteetöntä opiskelua tukeviin palveluihin kuuluvat mm. lukivaikeuksisille opiskelijoille suunnattu kurssikirjojen pidempi laina-aika. Saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Celia puolestaan tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina ilmaiseksi kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi voit liittyä Tritoniassa.

Kursseilla tarvittavasta opetusmateriaalista (mm. kirjallisuus) tiedotetaan opinto-oppaissa. Lisäksi opetuksen alkaessa ilmoitetaan muu kurssilla tarvittava materiaali. Kurssista vastaavaan opettajaan voi olla yhteydessä esim. sähköpostitse etukäteen.

Päivitetty 09.03.2020 - Verkkotoimitus
Login