Tietoa esteettömyydestä

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen myös osallistuu esteettömyyden tuottamiseen.

Erityisen tärkeää esteettömyys on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma tai jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin (sivuilla rajaus on tehty vammaisryhmiin ja erilaisiin oppijoihin). Esteetön ympäristö ja palvelut soveltuvat mahdollisimman hyvin erilaisten ihmisten käyttöön.

Esteettömyys merkitsee myös tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Monet esteettömyyttä koskevat käytännön ratkaisut, kuten tilaratkaisut tai viestintämuodon valinta, palvelevat kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä.

Esteettömyys ei ole vain erityisryhmiä varten, vaan hyvät käytännöt hyödyttävät kaikkia yhteisön jäseniä. Esteettömyys ei olekaan vain erityisjärjestelyitä, vaan se on sujuvaa elämää, kommunikointia, opiskelua, ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista.

Esteettömyyden osa-alueita

Opintoasiat

Opiskelu- ja opetusjärjestelyit tulee toteuttaa yliopistossa niin, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa opiskelua koskevan tuen.

Liikkumista haittaavien fyysisten esteiden poistamisen lisäksi opetuksessa ja ohjauksessa tulee ottaa huomioon esim. lukivaikeus ja muut oppimisvaikeudet sekä muut yksilölliset tarpeet. Myös oppimateriaalien tulee olla saavutettavia ja soveltua mahdollisimman monenlaisille opiskelijoille.

Opintoasioissa tärkeitä esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

 • opiskelijavalinnat ja valintakokeiden käytännön järjestelyt (esim. tiedon saatavuus eri muodoissa, tilat, apuvälineet, kysymysten muoto)
 • opetuksen ja opiskelun järjestelyt ja käytännöt (opetustilanteiden järjestelyt ja opetustavat, opiskelumateriaalit, apuvälineet, tukipalvelut ja verkkopalvelut)
 • tenttijärjestelyt (mm. ilmoittautuminen, kysymysten muoto, tenttitilanteen järjestelyt)
 • opettajan toiminta (esim. äänenkäyttö, opetusmateriaalin esitystapa).

Tilat ja fyysinen ympäristö

Tilakysymykset ovat keskeisessä roolissa esteettömyyden toteuttamisessa, sillä esteetön ympäristö soveltuu lähtökohtaisesti kaikille. Esteettömyys on myös turvallisuuskysymys.

Esteettömyyden näkökulma tulee ottaa huomioon suunniteltaessa mm. seuraavia tilajärjestelyjä:

 • kulkureitit (mm. sisäänkäynnit, ovet, kynnykset, portaat ja hissit)
 • kuunteluolosuhteet (mm. akustiikka, äänensiirtojärjestelmä)
 • valaistus
 • opasteet (esim. koko, korkeus, selkeys)
 • lattia- ja seinäpintojen materiaalit (mm. lattiapintojen liukkaus)
 • värit ja kontrastit
 • wc-tilat (esim. hälytysjärjestelmä)
 • pysäköintipaikat (mm. alueen riittävä valaistus).

Viestintä

Esteettömyyden tulee olla luonteva osa yliopiston viestintää. Esteettömyyden näkökulma tulisi ottaa huomioon pohdittaessa viestinnän saavutettavuutta ja viestintämuotoja. Tiedon saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota etenkin verkkopalveluiden teknisten ratkaisujen ja painetun viestinnän osalta.

Yliopiston suunnittelutoiminta

Yliopiston suunnittelutoiminnassa on tärkeää, että esteettömyyden näkökulma on selkeä osa strategista toimintaa. Avaintekijöitä ovat mm. yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä tiedon ja tietoisuuden lisääminen.

Henkilöstökoulutus

Yliopiston henkilöstökoulutuksen tulisi sisältää koulutusta myös esteettömyysasioista. Koulutuksella on mahdollista vaikuttaa mm. henkilöstön (ja koko yliopistoyhteisön) asenteisiin ja suhtautumistapoihin. Tiedon ja tietoisuuden lisääminen esimerkiksi henkilöstökoulutuksen avulla onkin yliopiston suunnittelutoiminnan ohella yksi esteettömyyden edistämisen avaintekijöistä.

Päivitetty 02.03.2020 - Verkkotoimitus
Login