Muualla suoritettavat opinnot

Oman yliopiston opintotarjonnan lisäksi perustutkinto-opiskelija voi suorittaa sivuaineen/opintojakson

yhteistyösopimusten puitteissa voi hakeutua opiskelemaan myös

Opintomaksujen korvaaminen avoimen tai kesäyliopiston opinnoista

Perustutkinto-opiskelija voi hakea opintomaksujen korvausta (puoltoa) suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan yliopiston Avoimessa yliopistossa ja Vaasan kesäyliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna pääaineen perusopinnot tai vastaavat opinnot. Opintojen tulee olla suunnitelmallinen osa Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa, eikä tutkinnon minimilaajuus saa ylittyä.

Puollettavien opintojen tulee pääsääntöisesti olla yliopiston strategiaa tukevia ja kohdistua mielellään kesälukukauteen. Puollon voi saada myös toisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiseen tutkintoon soveltuvaan sivuaineeseen tai opintojaksoihin, joita Vaasan yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa. Huom! Kauppatieteiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat saada puollon vain kieliopintoihin ja sellaisiin sivuaineisiin, joita ei voi suorittaa Vaasan yliopistossa.

Opintojen tulee sisältyä opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), tukea urasuunnitelmia ja edistää selvästi  tutkinnon valmistumista. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista.

Opiskelija maksaa ensin itse puollettujen opintojen maksun. Puolletut opinnot suoritettuaan opiskelija toimittaa todistuskopion ja/tai virallisen opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä maksukuitit puoltopäätöksen tekijälle. Maksu korvataan vain hyväksytysti suoritetun ja puolletun opintokokonaisuuden/opintojakson osalta. Korvaus kurssimaksusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa puollettujen opintojen suorittamisesta.

Suoritettujen opintojen kurssimaksusta korvataan enintään 250 €/25 op opintokokonaisuus tai yksittäisen opintojakson osalta enintään 15 €/op.  Korvaus ei voi olla suurempi kuin kurssimaksu. Yhteensä opintomaksuja voidaan korvata enintään 250 € / opiskelija.

Puoltaessaan opintoja yliopisto sitoutuu maksamaan puolletut opinnot. Opiskelija puolestaan sitoutuu sisällyttämään opinnot osaksi Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.

Opintoja koskeva puolto on voimassa enintään 2 lukukautta. Jatkoaikaa voidaan myöntää vain perustellusta syystä. Sitä on haettava ennen puollon päättymistä, esim. sähköpostitse.

Päivitetty 21.05.2019 - Verkkotoimitus
Login