Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle

Opintoihin kuuluu opinnäytetyön aihepiiriin liittyvä kypsyysnäyte osana sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan siinä vaiheessa, kun tutkintoon vaadittava opinnäytetyö on jätetty tarkastettavaksi. Muistathan ilmoittautua kypsyysnäytteeseen.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan joko suomen tai ruotsin kielellä, sen mukaan kummalla kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa oman tieteenalansa ja koulusivistyskielensä hallinnan.

Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa

Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa on esseetyyppinen kirjoitelma opinnäytetyön aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Kirjoitelman tulee olla analyyttinen ja ehyt kokonaisuus. Kypsyysnäytettä varten opinnäytetyön ohjaaja/valvoja antaa tavallisesti kaksi tai kolme opinnäytetyön aihepiiriin liittyvää aihetta tai otsikkoa. Niistä vastataan vain yhteen. Kypsyysnäytteen pituus on 400-450 sanaa.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä oman tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. Jos opiskelija on aiemmassa suomalaisessa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnossa kirjoittanut kypsyysnäytteen, josta on hyväksytysti tarkistettu koulusivistyskielen hallinta, tarkistetaan kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteestä vain oman tieteenalan hallinta. Kandidaatintutkinnossa kypsyysnäyte suoritetaan pääsääntöisesti EXAM-tenttinä.

Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisessa muodossa arvosteltavaksi. Suositus on, että opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on jättänyt opinnäytetyön arvioitavaksi.

Kypsyysnäyte tehdään sähköisesti EXAM-järjestelmässä. Lisätietoja sähköisestä kypsyysnäytteestä löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opiskelu > Opintojen suorittamistavat > Sähköinen tenttiminen > Ohjeet opiskelijalle. Sivulta löydät myös tietoa toisella paikkakunnalla suoritettavien EXAM-tenttien järjestelyistä eli tenttivierailuista.

Kypsyysnäytteen tarkastavat opinnäytetyön ohjaaja ja äidinkielen opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä. Kypsyysnäytteen tulokset ilmoitetaan opintorekisteriin 30 päivän kuluessa kirjoituspäivästä. Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelijan tulee pyytää palautetta kirjoituksestaan sen tarkastajilta ennen uuteen kokeeseen ilmoittautumista.

Kypsyysnäytteeseen osallistuvien opiskelijoiden on hyvä tutustua Vaasan yliopiston Moodlesta löytyvään esseetyyppisen kypsyysnäytteen kirjoittamiseen ohjeistavaan sivustoon. Ohjesivusto löytyy kurssikategoriasta Kielikeskus nimellä Kypsyysnäyte.

Kypsyysnäytteen erityisjärjestelyt

Erityisessä poikkeustapauksessa (opiskelun erityisjärjestelyt) kypsyysnäytteen voi suorittaa paperisena. Tällöin sen pituus on maksimissaan 4 sivua jokaiselle riville kirjoitettuna. Ota yhteyttä omaohjaajaan, jolta saat tarkemmat ohjeet.

Jos olet suorittamassa kypsyysnäytettä paperisena toisella paikkakunnalla, ole yhteydessä Vaasan avoimen yliopiston Marita Katajamäkeen (etunimi.sukunimi@univaasa.fi / puh. 029 449 8194), joka hoitaa käytännön järjestelyt. Kypsyysnäytteen siirto on opiskelijalle maksullista.

Kypsyysnäyte maisterintutkinnossa

Jos opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen suomalaisessa alemmassa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnossa, hänen ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä, vaan kypsyysnäytteenä toimii koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) kirjoitettava opinnäytetyöhön liittyvä tiivistelmä. Koska koulusivistyskielen hallinta on osoitettu jo alemmassa tutkinnossa, tarkistetaan tiivistelmästä vain oman tieteenalan hallinta.

Pro gradu -tutkielman arvostelulomakkeessa on erillinen kohta, johon opinnäytetyön ohjaaja merkitsee kypsyysnäytteen tarkistetuksi tiivistelmästä. Tiivistelmän kirjoitusohjeet löydät Tritonian verkkosivuilta kohdasta LibGuides > Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet > Kansi- ja tiivistelmäsivut, sisällysluettelo sekä liitteet.

Jos opiskelijalla ei ole alemmassa tutkinnossa suoritettua kypsyysnäytettä (esim. tutkinto on suoritettu ulkomailla), tulee hänen osallistua kypsyysnäytteeseen EXAMissa. Tällöin kypsyysnäytteestä tarkistetaan sekä oman tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa.

Kypsyysnäyte poikkeusaikana

Tarkista, millainen kypsyysnäyte sinun on tehtävä (Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa / Kypsyysnäyte maisterintutkinnossa).

Jos sinun on suoritettava kypsyysnäyte, josta tarkastetaan sekä oman tieteenalan että koulusivistyskielen hallinta, mutta et voi suorittaa sitä EXAMissa, voit suorittaa sen etänä zoomissa.

Valvottu ZOOM-kypsyysnäyte (opiskelija, jolla ei ole aiempaa suomalaisessa korkeakoulututkinnossa suoritettua kypsyysnäytettä).

 • Liity Moodlessa kurssille ja toimi kurssin ohjeiden mukaisesti.
  Kurssin nimi: Kypsyysnäyte syksy 2020 / Maturity Test Autumn 2020.
 • Ilmoittaudu tenttitilaisuuteen Webropol-lomakkeella.
  Täytä lomake huolellisesti. Lomakkeet löytyvät alempaa tältä sivulta. Huom! Lomakkeella on rajattu aukioloaika.
 • Kypsyysnäytteen valvoja lähettää sinulle Zoom-linkin ja kypsyysnäyteohjeistuksen sähköpostilla ennen tenttitilaisuutta.
 • Osallistu valvottuun kypsyysnäytetilaisuuteen ja palauta kypsyysnäyte Moodleen.

Syksyn 2020 valvotut kypsyysnäytteet:

Perjantai 4.12. klo 12-15 (ilm. viimeistään 29.11.)
Perjantai 11.12. klo 12-15 (ilm. viimeistään 6.12.) Webropol-lomake


Lisätietoja: tentit(at)univaasa.fi

Yleiset kypsyysnäytteen kielitaitovaatimukset

Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon kuuluvien kielitaitoa osoittavien kypsyysnäytteiden on täytettävä kieliasun osalta seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 1. Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.
 2. Kirjoituksella on otsikko. Otsikko kirjoitetaan samalla kielellä kuin kypsyysnäyte. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.
 3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.
 4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
 5. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation kanssa.
 6. Tyyli on asiatyyliä.
 7. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden ja kuvien varassa.
 8. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Siinä on oltava otsikon lisäksi aloitus, lopetus ja kappalejako. Aloituksessa lukija johdatellaan aiheeseen, mikä eritoten erottaa esseetyyppisen kypsyysnäytteen tenttivastauksesta.
 9. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen opinnäytetyöhönsä, vaan kypsyysnäyte on voitava lukea itsenäisenä tekstinä.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin edellä luetteluista alueista tai jos siinä on monia erilaisia virheitä.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 01.12.2020 - Opiskelijat
Login