Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle

HUOM!

Poikkeusaikana kypsyysnäytteet suoritetaan erityisjärjestelyin.

Lisätietoja sivulla Kypsyysnäyte poikkeusaikana.


***

Osana sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelijan on kirjoitettava esseetyyppinen valvonnan alainen, tutkielman aihepiiriin liittyvä kypsyysnäyte, johon opiskelija itse ilmoittautuu jätettyään tutkintoonsa vaadittavan tutkielman tarkastettavaksi.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan joko suomen tai ruotsin kielellä, sen mukaan kummalla kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteessä opiskelijan on osoitettava oman tieteenalansa ja koulusivistyskielensä hallinta. Kielen hallintaa eli kielitaitoa osoittava kypsyysnäyte suoritetaan pääsääntöisesti alempaan korkeakoulututkintoon.

Mikäli opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan kypsyysnäytteessä osana alempaa korkeakoulututkintoa, hän osoittaa sen laatimalla valvonnan alaisen esseetyyppisen kypsyysnäytteen ylempää korkeakoulututkintoa varten.

Kypsyysnäytteen vaatimukset

Kypsyysnäyte on esseetyyppinen kirjoitelma tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta, ja sen tulee olla analyyttinen ja ehyt kokonaisuus. Kypsyysnäytettä varten tutkielman ohjaaja/valvoja antaa tavallisesti kaksi tai kolme tutkielman aihepiiriin liittyvää aihetta tai otsikkoa. Kypsyysnäytteen pituus on 400-450 sanaa. Paperille kirjoitettaessa, kirjoitetaan jokaiselle riville, pituus maksimissaan 4 sivua.

Kypsyysnäytteen kielitaitovaatimukset

Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon kuuluvien kielitaitoa osoittavien kypsyysnäytteiden on täytettävä kieliasun osalta seuraavat vähimmäisvaatimukset:

  1. Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.

  2. Kirjoituksella on otsikko. Otsikko kirjoitetaan samalla kielellä kuin kypsyysnäyte. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.

  3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.

  4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa.

  5. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.

  6. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation kanssa.

  7. Tyyli on asiatyyliä.

  8. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden ja kuvien varassa.

  9. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Siinä on oltava otsikon lisäksi aloitus, lopetus ja kappalejako. Aloituksessa lukija johdatellaan aiheeseen, mikä eritoten erottaa esseetyyppisen kypsyysnäytteen tenttivastauksesta.

  10. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa, vaan kypsyysnäyte on voitava lukea itsenäisenä tekstinä.

Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin edellä luetteluista alueista tai jos siinä on monia erilaisia virheitä.

Ilmoittautuminen kypsyysnäytteeseen ja kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty lopullisessa muodossa arvosteltavaksi. Suositus on, että opiskelija kirjoittaa kypsyysnäyteen viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on jättänyt tutkielman arvioitavaksi.

Kypsyysnäytteet tehdään 1.1.2019 lähtien pääsääntöisesti sähköisesti EXAM-järjestelmässä. Lisätietoja sähköisestä kypsyysnäytteestä löydät Ohjeet opiskelijalle sähköiseen tenttiin -sivustolta.

Kypsyysnäytteen voi tehdä paperisena vain perustellusta syystä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tuolloin tenttitilaisuudessa minä tahansa kuulustelupäivänä. Kypsyysnäytteeseen voit ilmoittautua tenttikuorella viimeistään 5 päivää ennen tenttitilaisuutta. Palauta kuori Luotsi-rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Ilmoittautumisen voi hoitaa myös sähköisesti osoitteessa tentit(at)uva.fi.

Kypsyysnäytteen tarkastavat sekä tutkielman ohjaaja että äidinkielen opettaja tai vain tutkielman ohjaaja, mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa kypsyysnäytteessä jo aiemmin osana alempaa korkeakoulututkintoa. Kypsyysnäytteen tulokset ilmoitetaan opintorekisteriin 30 päivän kuluessa kirjoituspäivästä. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä. Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelijan olisi hyvä tulla saamaan palautetta kirjoituksestaan sen tarkastajilta ennen uuteen kokeeseen ilmoittautumista.

Kypsyysnäytteeseen osallistuvien opiskelijoiden on hyvä tutustua Vaasan yliopiston Moodlesta löytyvään esseetyyppisen kypsyysnäytteen kirjoittamiseen ohjeistavaan sivustoon. Ohjesivusto löytyy kurssikategoriasta Kielipalvelut nimellä Kypsyysnäyte.

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen toisella paikkakunnalla

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen muualla kuin Vaasassa, hän voi pyytää kypsyysnäytteen siirtoa muulle kotimaiselle paikkakunnalle.  Opiskelijan tulee tällöin olla yhteydessä Vaasan avoimen yliopiston Marita Katajamäkeen (etunimi.sukunimi@univaasa.fi / puh. 029 449 8194), joka hoitaa käytännön järjestelyt. Kypsyysnäytteen siirto on opiskelijalle maksullista.

Päivitetty 20.04.2020 - Opiskelijat
Login