Kielten sivuaine -opintokokonaisuus

Vaasan yliopiston opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet hankkia valmiudet kommunikoida kahdella tai useammalla vieraalla kielellä. He voivat syventää jo olemassa olevaa kielitaitoaan tai laajentaa osaamiensa kielten valikoimaa. Määrätietoisilla valinnoilla opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa opintoja, jotka vahvistavat heidän kielitaitoaan, kulttuuriosaamistaan ja ammattikielistä viestintäänsä sekä näiden tarkempaa tuntemusta. Samalla heidän kansainvälistymisvalmiutensa vahvistuvat. Kielikeskuksen kursseilla keskitytään nimenomaan käytännön kielitaidon viestintä-valmiuksien hankkimiseen, parantamiseen ja syventämiseen. Pakollisten kieliopintojen lisäksi opiskelija voi koota kieliopinnoista 25 opintopisteen laajuisen sivuaineen. Kielten sivuaine koostuu yhden tai useamman kielen opinnoista.

Sivuainekokonaisuuteen voi sisältyä yhden tai useamman kielen opintoja. Sivuaineeseen voi sisällyttää englannin, ruotsin, suomen (suomi vieraana kielenä, vain kansainvälisille opiskelijoille), ranskan, saksan ja venäjän kielen opintoja. Siihen voidaan sisällyttää myös toisessa yliopistossa tai ulkomailla suoritettuja kielten opintoja. Yhdestä kielestä vähintään 10 op täytyy olla tasoilla B1-C1.

Tutkintoon kuuluvia, pakollisina suoritettuja opintojaksoja ei lasketa sivuainekokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa viestiä ensimmäisellä kielellä monipuolisesti ja pystyy osallistumaan aktiivisesti työ- ja arkielämän haastaviinkin viestintätilanteisiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet myös tällä kielellä käytävään tieteelliseen keskusteluun osallistumiseen. Opiskelija pystyy osallistumaan toisella kielellä työ- ja arkielämän tavallisimpiin viestintätilanteisiin ja hänellä on valmiudet kehittää kielitaitoansa edelleen. Opiskelija tuntee kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset haasteet ja osaa huomioida kulttuurin merkityksen viestinnässään.

Seuraavat opintojaksot voi sisällyttää Kielten sivuaineeseen:

Suomi

KSUO9212 Viesti vakuuttavasti asiantuntijana 3 op
Suomen peruskurssi kurssipaletista (pakollisen opintojakson lisäksi) 2 op

 

Ruotsi

KRUO9214 Lue, opi ja kehitä kielitaitoasi B2-C1 3 op
KRUO9219 Myyntikieli B2-C1 3 op
KRUO9221 Kehity keskustelijana B2-C1 3 op
KRUO9227 Keskiössä energia B2-C1 3 op
KRUO9230 Työelämätandem B1-C1 3 op
KRUO9231 Kaksikieliset kokoukset B1-C1 3 op
KRUO9232 Laskentatoimen ja tilintarkastuksen ruotsi B1-C1 3 op
KRUO9233 Sijoita ja vaurastu - verkkopohjainen sijoituspeli ruotsiksi B1-C1 3 op
KRUO9234 Tekemällä oppii B1-C1 1-3 op

Englanti

KENG9215 Johdanto kulttuurienväliseen viestintään B2-C1 3 op
KENG9216 Kansainväliset liikeneuvottelut B2-C1 3 op
KENG9217 Yhteiskunta ja valtio B2-C1 3 op
KENG9219 Liikeviestintä B2-C1 3 op
KENG9223 Kehity kirjoittajana: englannin kielen rakenteet B2-C1 3 op
KENG9224 Studying and Working Abroad: International Employability Skills B2-C1 3 op
KENG9212 Writing Academic English (jos opintojakso ei kuulu pakollisiin opintoihin) B2-C1 5 op

Espanja

KESP5001 Espanjan alkeet I A1 3 op
KESP5002 Espanjan alkeet II A2 3 op
KESP5011 Espanjan kielen täydennyskurssi A2/B1 5 op
KESP5111 Suullinen ja kirjallinen viestintä, kuullunymmärtäminen B1/B2 5 op

Ranska

KRAN5001 Ranskan alkeet I A1.1 3 op
KRAN5002 Ranskan alkeet II A1.2 3 op
KRAN5003A Ranskan alkeet IIIA: suulliset harjoitukset A1.2 2 op
KRAN5003B Ranskan alkeet IIIB: arkipäivän viestintää ranskaksi A1.2 2 op
KRAN5011 Ranskan kielen täydennyskurssi A2 5 op
KRAN5110 Suullinen ja kirjallinen viestintä I-II A2.1-A2.2 5 op
KRAN5210 Ranskan maan- ja kulttuurintuntemus A2-B1 3 op
KRAN5211 Näkökulmia ranskalaiseen politiikkaan ja hallintokulttuuriin A2-B1 3 op
KRAN5212 Työelämän kirjoittaminen ja tekstinymmärtäminen B1 4 op
KRAN5213 Kieliopin kertauskurssi A2-B1 3 op
KRAN5214 Liike-elämän ranskaa A2-B1 3 op

KRAN5215

Puheviestintää ranskaksi B1 4 op

Saksa

KSAK5001 Saksan alkeet I A1 3 op
KSAK5002 Saksan alkeet II A2 3 op
KSAK5003A Saksan alkeet IIIA: suulliset harjoitukset A2 2 op
KSAK5003B Saksan alkeet IIIB: maantuntemus A1.2 2 op
KSAK5011 Saksan kielen täydennyskurssi A2 5 op
KSAK5012 Energiaa saksaksi A2

3 op

KSAK5013 Saksan kieliopin täydennyskurssi A2 3 op
KSAK9111 Yleis- ja talouskieli B1 5 op
KSAK9219 Työelämän viestintä 1 B1.2 3 op
KSAK9220 Työelämän viestintä 2 B1.2 3 op
KSAK9311 Taloustekstit B2 3 op
KSAK9218 Saksaa yrityksissä B2 3 op
KSAK9315 Erikoisalojen tekstejä B2 3 op

 

Venäjä

KVEN5001 Venäjän  alkeet I A1 3 op
KVEN5002 Venäjän alkeet II A2 3 op
KVEN5013 Survival Russian A1 3 op
KVEN5011 Venäjän kielen täydennyskurssi A2.2 5 op
KVEN5112 Suullinen ja kirjallinen viestintä A2.1-A2.2 5 op
KVEN5211 Liike-elämän viestintä A2-B1 5 op
KVEN5212 Venäjän maan- ja kulttuurintuntemus suomeksi 5 op
KVEN5213 Nyky-Venäjän talous, hallinto ja yhteiskunta B1-B2 3 op
KVEN5214 Kieliopin perusteet B1-B2 5 op
KVEN5215 Työelämän sanastoharjoitukset B1-B2 3 op

 

Muut

KKII5010 Introduction to Chinese 2 op
KKIE5000 Language Buddy - Kielikaveri 2 op
Kieliharjoittelu 2-5 op

 

Myös vaihdossa suoritettuja kielikursseja, avoimen yliopiston puolella suoritettuja kielikursseja ja muita soveltuvia kielikursseja voi sisältyä sivainekokonaisuuteen 2–5 opintopisteen verran.

Päivitetty 26.08.2019 - Opiskelijat
Login