panorama_fabriikki.jpeg

Julkisjohtaminen

Julkisjohtamisen maisteriopinnoissa perehdytään julkisen johtamisen erityiskysymyksiin, kuten esimiestyöhön, johtajuuteen ja johtamisen etiikkaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelijat saavat valmiudet ymmärtää ja käyttää tieteellistä tutkimusta ja sen tuloksia sekä kykenevät soveltamaan näitä käytännön työelämässä. Opinnoissa lomittuvat sekä suomen että englannin kieli, mikä antaa hyvät mahdollisuudet toimia kansainvälistyvissä asiantuntijatehtävissä. Monet uudet opetusmenetelmät tukevat opiskelijoiden omatoimisuutta ja vastuunottoa omasta opiskelustaan.

Suoritettuaan julkisjohtamisen maisteriopinnot, opiskelija osaa uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen keskeiset julkisen sektorin johtamistavat ja esimiestyön sekä tunnistaa niihin liittyvät haasteet ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit. Opiskelija tuntee palvelujen tuottamisen strategia- ja laatukysymykset, päätöksenteon tavat ja tyylit sekä asiantuntijoiden, henkilöstön ja talouden johtamisen ajankohtaiset teemat. Johtamisosaamisensa profiilin opiskelija rakentaa omien valintojen myötä, esimerkiksi pro gradu -tutkielman aiheen kautta.

Julkisjohtamisen maisteriopinnot antavat hyvät valmiudet sijoittua johtamis- ja esimiestehtäviin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin ministeriöissä, kansainvälisissä organisaatioissa (esim. EU, YK), valtion virastoissa, kunnissa ja myös järjestöjen ja yritysten vastaavissa tehtävissä.

Päivitetty 08.11.2019 - Verkkotoimitus
Login