Yleistä tietoa

Tietotekniikka

Tietotekniikan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys hyvän teknisen osaamisen rinnalla on kasvanut. Tietotekniikan pääaineopinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia sekä tietotekniikan että liiketoiminnan kehittäjänä eri aloilla.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia sekä valmistus-, palvelu- että tietotuotannon korkeaa taloudellista tai teknologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Oppiaineessa hyödynnetään myös monipuolisesti elinkeinoelämä- ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmien yhdistyminen

Tuotantotalouden ja tietotekniikan kandidaattiohjelmat yhdistyvät syksyllä 2013, joten silloin aloittavat uudet opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Aiemmin aloittaneet opiskelijat voivat suorittavat opintonsa vanhan opintosuunnitelman mukaisesti siirtymäaikana tai voivat halutessaan siirtyä suorittamaan opintoja uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Tutkinnon osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • osaa perustiedot taloustieteistä
 • ymmärtää projektinhallinnan perusteet ja menetelmiä
 • osaa käyttää yleisimpiä työvälineohjelmistoja ja hyödyntää tietoverkkoja tiedonhaun välineenä
 • osaa soveltaa menetelmätieteiden perustietoja sekä tuntee oman alan tyypilliset matemaattiset menetelmät
 • hallitsee suomea ja ruotsia lainsäädännössä vaaditulla tasolla sekä yhtä vierasta kieltä käytännöllisellä tasolla
 • ymmärtää tieteellistä ajattelua ja osaa kirjoittaa oman alansa tieteellistä tekstiä äidinkielellään
 • omaa edellytykset jatkaa opintojaan kauppatieteiden maisterin tutkintoon
 • osaa tuottaa yksinkertaisia tietokoneohjelmia, tunnistaa verkkoliiketoiminnan toimintamallit ja osaa hyödyntää taulukkolaskentaa tehokkaasti
 • hallitsee laadunhallinnan perusteet, tuntee kestävän kehityksen käsitteet ja ymmärtää energia-alan liiketoiminnan perustoimintaa
 • tunnistaa tietotekniikan aineopinnot suoritettuaan tietotekniikan perusteet laaja-alaisesti ja hänellä on edellytykset tietotekniikan kehityksen seuraamiseen sekä osaa soveltaa pääaineessa oppimaansa käytännössä tietojärjestelmien suunnittelun osa-alueella tai teknisen viestinnän osa-alueella tai
 • osaa tuotantotalouden aineopinnot suoritettuaan selittää kuinka eri tekijät vaikuttavat tuotantolaitosten toimintaan, ymmärtää tuotantolaitosten toimintaperiaatteet sekä ymmärtää tilaus- ja toimitusketjun merkityksen ja hallitsee menetelmiä sen hallintaan.
Päivitetty 18.04.2013 - Verkkotoimitus
Login