panorama_kvliiketoiminta.jpg

Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattiohjelma

Sisältää automaattisen opinto-oikeuden myös maisterin tutkintoonKansainvälisen liiketoiminnan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa korostuvat laaja-alainen yrityksen kv-liiketoiminnan suunnittelu, strategiset valinnat ja toteutus.  Ohjelmassa painotetaan kv-liiketoiminnan lisäksi johtamisen ja markkinoinnin näkökulman merkitystä. Ohjelman keskeisiä osa-alueita ovat markkinoinnin suunnittelu ja toteutus kansainvälisille markkinoille, monikulttuurisen henkilökunnan johtaminen sekä monikansallisen yrityksen johtaminen. Valmistuneilla opiskelijoilla on tiedot ja taidot toimia kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden alemman ja keskijohdon tehtävissä sekä kotimaassa toimivissa monikansallisissa yrityksissä. Edelleen opiskelijoilla on erityisen hyvät lähtökohdat jatkaa opiskelua Master’s Degree in International Business –maisteriohjelmassa.

Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatin tutkinto-ohjelman tavoitteet jakautuvat tiedollisiin, taidollisiin ja asenteisiin liittyviin oppimistavoitteisiin seuraavasti:

Tiedolliset oppimistavoitteet:

Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatin tutkinto-ohjelman tiedollisissa oppimistavoitteissa korostuvat teoriat ja käytännöt kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelijoiden odotetaan tietävän miten analysoidaan kansainvälistä toimintaympäristöä ja suunnitellaan kansainvälisiä toimintoja ja strategioita.

Tutkinnon suoritettuaan, kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatti osaa:

  • Hankkia ja analysoida kansainväliseen toimintaympäristöön liittyvää tietoa.
  • Ymmärtää kansallisten kulttuurien erovaisuuksien perusteet.
  • Osaa hyödyntää kansainvälisen toimintaympäristön ominaispiirteitä ja monikulttuurisuutta kansainväliseen liiketoimintaan liittyvässä suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa.
  • Osaa hyödyntää kansainväliseen liiketoiminnan teoreettisia viitekehikkoja ja työkaluja ja soveltaa niitä.

Opiskelijat voivat paneutua ohjelmassa Aasian tai Itä-Euroopan liiketoiminnan haasteisiin tai syventää tietojaan globaalin ostotoiminnan osalta. Ohjelmassa opiskeleville suositellaan osallistumista kansainväliseen vaihtoon ja korostetaan kieliopintojen merkitystä.

Taidolliset oppimistavoitteet:

Ohjelmassa korostetaan myös taidollisten oppimistavoitteiden merkitystä. Ohjelma kehittää erityisesti opiskelijoiden analyyttisiä, ongelmanratkaisun ja monikulttuurisen tiimityöskentelyn kykyjä. Myös esiintymiskykyä ja kirjallisia kommunikointitaitoja opitaan sekä itsensä johtamista.

Asenteet:

Ohjelma korostaa globaalia maailmankatsomusta ja erilaisuuden ymmärrystä, jossa avoimuus muita maita ja kulttuureita kohtaan on olennaista. Edelleen strateginen suuntautuminen ja asiakassuuntautuminen ovat olennaisia kuten myös vastuullisuus yhteiskuntaa, henkilöstöä ja asiakkaita kohtaan korostuu.

Ohjelmassa korostetaan käytännönläheistä näkökulmaa, mikä näkyy opetusmenetelmien valinnassa (mm. opetuscaset), yrityselämän edustajien pitäminä vierailuluentoina, sekä yritysvierailuina. Opetuksessa hyödynnetään mm. opetuscasejä, ryhmätyömenetelmiä sekä soveltavia oppimistehtäviä. Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaatin tutkinto-ohjelman järjestävät markkinoinnin yksikkö ja johtamisen yksikkö yhdessä.