VINPOWER - Vaasan innovaatioalusta sähköverkkojen tutkimukseen

Julkaistu 07.09.2017.

Hankkeen päätavoite on kehittää Vaasan yliopiston älyverkkotekniikan osaamiseen perustuvaa innovaatioympäristöä. Rinnakkaisessa hankkeessa (Smart Energy Systems Platform - SESP) kehitetään ensisijaisesti fyysistä tutkimusympäristöä, ja tämä hanke täydentää maailmanluokan T&K&I-ympäristön rakentamista syventämällä osaamista älyverkkotekniikan valituilla osa-alueilla. Tämä saadaan aikaan toteuttamalla erilaisiin teknisiin kehityskohteisiin pureutuvia työpaketteja yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysyhteistyön avulla tavoitellaan myös laajempaa joukkoa yrityksiä mukaan innovaatioympäristön toimintaan.

Hanke tarjoaa uutta tietämystä ja konsepteja teknologiateollisuudelle, edistää uuden tekniikan käyttöönottoa sähkönjakeluverkkojen luotettavuuden parantamisessa ja palvelee samalla sähkönkäyttäjien ja yhteiskunnan tarpeita.

Hanke jakautuu neljään työpakettiin, jotka ovat "Kaapeloidut keskijänniteverkot", "Mikrosähköverkot", "Big Data -sovellukset" ja "Tiedotus ja verkottuminen". Kaapeliverkkotyöpaketissa synnytetään uutta osaamista mm. verkonsuojaukseen ja vianpaikannukseen, maasulkuvirran kompensointiin ja loistehon kompensointiin käytettäviin uusiin tekniikoihin liittyen sekä hahmotellaan tulevaisuuden älymuuntamoratkaisuja. Mikrosähköverkkoja koskevassa osuudessa kartoitetaan järjestelmän toiminnallisuuksia, mukaan lukien liityntä kotiautomaatioon, ja kehitetään niiden pohjalta säätö- ja ohjaustekniikoita. Kolmannessa työpaketissa selvitetään mahdollisuuksia soveltaa Big Data -tekniikkaa sähköverkon käytön ja kunnossapidon tarpeisiin sekä tutkitaan soveltuvia tietoteknisiä ratkaisuja. Hankkeen tiedotukseen ja verkottumiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan omassa työpaketissaan.

Hankkeen päätulos on vankkaan osaamiseen perustuva innovaatioympäristö, johon hankkeessa on kerrytetty tietämystä, konsepteja ja teknisiä valmiuksia liittyen työpaketeissa tarkasteltuihin älyverkkotekniikan osa-alueisiin. Tätä ympäristöä hyödynnetään jatkossa yhteistyössä teollisuuden kanssa toteutettavissa uusiin älyverkkotekniikan innovaatioihin tähtäävissä tutkimuksissa. Esimerkkejä hankkeen konkreettisista tuloksista ovat työpaketeissa kehitettävät ja demonstroitavat ratkaisut kaapeliverkkoihin, mikrosähköverkkoihin ja verkon komponenttien kunnonvalvontaan. Tuloksena tuotetaan mm. konsepti tulevaisuuden älymuuntamoille ja demonstraatio FPGA-tekniikan hyödyntämisestä sähköverkon mittausten käsittelyssä.

Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastolta.

Älymuuntamotyöpajan 20.9.2018 alustukset


EU_EAKR_FI_vertical_small.jpg VipuvoimaaEU_2014_2020_small.jpg

Takaisin

Päivitetty 27.11.2018 - Verkkotoimitus
Login