Työnohjauksen tutkimuksella on oma paikkansa tutkimusmaailmassa

Julkaistu 06.02.2013. - Citizen's Voice

Kuva: Pentti Junna

Johtajakin tarvitsee työnohjausta

Tämän päivän työelämässä on monia hankalia ja ristiriitaisiakin tilanteita, jotka kuormittavat koko työyhteisön hyvinvointia. Monissa työyhteisöissä voidaan pahoin ja usein työntekijöillä työstä riippumatta on vaikeuksia jaksaa työssään. Erityisesti psyykkinen kuormittavuus on kasvanut tiivistahtisen työn lisääntyessä, tuottavuus- ja tehokkuusvaatimusten kasvaessa sekä erilaisten ongelmallisten vuorovaikutustilanteiden monimutkaistuessa. Näihin voidaan lukea mm. työyhteisön jäsenten välinen epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen. Jatkuvassa muutoksia edellyttävässä työelämässä nämä asiat herkästi kärjistyvät.

Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen kuuluu jokaiselle työyhteisön jäsenelle, mutta johtamisella on keskeinen koordinoiva vaikutus. Toisaalta myös johtajan jaksamisesta on syytä huolehtia. Tasapainon löytäminen johtamisessa tehtävien laajuuden, vaatimusten ja odotusten välille, ristiriitaisten asioiden selvittäminen, yhteishengen ylläpitäminen sekä henkilöstön sitouttaminen työyhteisön kehittämiseen edellyttävät johtamisosaamista.

Mitä työnohjauksella sitten tarkoitetaan? Työnohjaus on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työhön liittyvien kysymysten ja ilmiöiden käsittelyä yhdessä ohjaajan ja ohjattavan kanssa. Tavoitteena on yksilöllisten ominaisuuksien, ammatillisten arvojen, tietojen ja taitojen sekä työn kehittäminen ohjattavan omista lähtökohdista. Työnohjaus on prosessimaista, säännöllistä, ennalta sovitun ajan kestävää, vapaaehtoista ja yhteiseen sopimukseen perustuvaa. Se voidaan toteuttaa ryhmänä tai yksilöperusteisesti. Ohjaajalla tulee olla työnohjaajan koulutus.

Työnohjauksella voidaan tavoitella jotain tiettyä tilaa ja käsitellä eettisesti haasteellisia asioita. Se toimii ammatti-identiteetin tukijana ja vahvistajana sekä auttaa ohjattavaa integroimaan tutkimustietoa työkäytäntöön. Hallinnollisella työnohjauksella tarkoitetaan johtamistason työnohjausta, jossa käsitellään johtamiseen liittyviä kysymyksiä työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se toimii dialogisena foorumina johtamistyössä ja näin reflektiivisesti auttaa johtajaa täsmentämään omia käsityksiään johtamisesta sekä yleisiä johtamistyölle asetettavia valmiusvaatimuksia. Hallinnollisen työnohjauksen tavoitteena on taitojen, ymmärryksen ja valmiuksien kehittämisen lisäksi vahvistaa johtamistoimintaa tukemalla ja lisäämällä johtajan jaksamista sekä hyvinvointia.

Tämän teeman tutkimisen taustalla on oma mielenkiintoni työelämän vuorovaikutuksellisiin ilmiöihin ja työhyvinvoinnin sekä johtamisosaamisen kehittämiseen. Tutkimuksieni ja työnohjaajan kokemusteni perusteella uskon johtajankin alasta riippumatta tarvitsevan työnohjauksellista tukea tehtävänsä hoitamisessa. Koska johtaminen organisaatioissa on yhä vaativampaa ja haasteellisempaa, on hallinnollisen työnohjauksen merkitystä johtamisessa, sen kehittämisessä ja tukemisessa tarpeellista ja mielekästä tutkia edelleen.

Seija Ollila
Dosentti, yliopistonlehtori
Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Kommentit:

Painavaa asiaa

Kirjoittanut Risto Säntti 13.02.2013 12:14:15

Hyvää pohdintaa työnohjauksen merkityksestä ja ilmiön tutkimisen tärkeydestä. Työnohjaukselliset työskentelytavat näyttävät olevan nousussa - jos näin, niin tämä on positiivinen trendi

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 06.02.2013 - Verkkotoimitus
Login