Vapaa tahto

Julkaistu 18.04.2018.

Zagrosvuoret Etelä-Iranissa

Mitä tahansa voi haluta, mutta kaikkea ei voi saada. Tätäkö on tahdon vapaus?

Kulutan aikaa lentoaseman kirjakaupassa. Esillä on paljon erilaisia itsensä ja muiden johtamisen oppaita. Kaikissa niissä oletetaan, että ihminen voi muuttua ja tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Ei kai niitä muuten olisi kirjoitettu.

Muutoksen mahdollisuuteen liittyvän vapauden vastakohta on determinismi. Sen mukaan kaikki, mikä tapahtuu, tapahtuu välttämättä, eikä mikään voisi tapahtua toisin. Elämäntaito-oppaissa determinismi on kirosanana, eikä ihme. Olisi raakaa pilaa tehdä opas siitä, miten mitään ei voi muuttaa.

Yleisesti ottaen tahdon vapaudella on kolme keskeistä piirrettä. Ensinnäkin tahdon vapaus on moraalisen vastuun edellytys. Tämä on käytännöllinen oletus, jolle perustuvat kiitos ja moite sekä palkitseminen ja rankaiseminen. Olisi turha kiittää tai moittia automaattia. Kiitämme kaupan kassaa muttemme automaattikassaa; automaatilla ei ole omaa tahtoa. Tahdon vapaus on myös juridisen vastuun perusoletus. Jos teko on tehty jonkun pakottamana tai mielenhäiriössä, tekijää ei välttämättä pidetä vastuunalaisena. Lisäksi teosta seuraavaa rangaistusta voidaan lieventää, mikäli siihen on erityistä syytä. Tällainen syy on juuri se, että toiminta ei ollut tahdonalaista.

Toisekseen tahdon vapaus on kykyä tehdä toisin. Tämä tarkoittaa, että olisit voinut toimia toisin kuin toimit. Tämä yhdistetään helposti jälkiviisauteen. Saatamme ajatella, että jälkikäteen on helppo nähdä virheet ja erehdykset, mutta tekoa tehdessämme emme olisi kyenneet toimimaan toisin. Tähän liittyy sisäinen jännite. Pidämme itseämme vapaina, jos kykenemme toimimaan toisin kuin aiemmin vastaavassa tilanteessa. Siksi esimerkiksi herkästi suuttuva voi iloita sen kerran, kun onnistuu säilyttämään malttinsa. Toisaalta suhtaudumme itseemme ymmärtäväisesti ja selitämme tekomme parhain päin. Ajattelemme, ettemme olisi kyenneet toimimaan toisin sen hetkisillä voimillamme tai sen hetkisen tiedon varassa. On syytä huomata, että kyky valita eli päättää toisin on eri asia kuin kyky tehdä toisin. Pelkästä päätöksestä ei välttämättä seuraa mitään ja voimme hyvinkin toimia päätöksemme vastaisesti. Tähän liittyy myös se, että mitä tahansa voi haluta, mutta kaikkea ei voi saada.

Kolmanneksi tahdon vapaus on kykyä olla omien tekojensa ja ominaisuuksiensa lähde. Näin ymmärrettynä tahdon vapaus tarkoittaa henkistä voimaa saada aikaan toimintaa ja hankkia itselle ominaisuuksia. Tällaiset ominaisuudet voivat olla esimerkiksi luonteenvahvuuksia kuten rohkeus ja sinnikkyys, fyysisiä valmiuksia kuten kyky nostaa penkistä 100 kiloa ja osaamista kuten kielitaito. Tällaisten hankittujen kykyjen ja taitojen taustalla on myös perinnöllisiä ominaisuuksia, joille emme välttämättä voi mitään. Vapautemme on siis geenien ja muiden ominaisuuksiemme rajoittama. Toisaalta tahdon vapautta henkisenä voimana voi ainakin jossain määrin kehittää ja vahvistaa kuten lihasvoimaa. Nikotiinipurukumi vahvistaa tupakanpolton lopettajan tahdon vapautta kemiallisesti.

Tahdon vapaus on siis moraalisen vastuun edellytys, kykyä tehdä toisin ja kykyä olla omien tekojensa ja ominaisuuksiensa lähde (Aku Visala, "Neuronitko syypäitä? - Viimeaikaista keskustelua tahdonvapaudesta ja tieteestä", Ajatus 74, 2017, 42-43). Kaikki nämä tahdon vapauden ulottuvuudet voidaan kiistää ja kaikkia niitä voidaan pitää kuvitelmina - myös viimeksi mainittua. Nykyisin tahdon vapaus kiistetään korostamalla, että ihminen on erilaisten toimintojen suorittamiseksi kehittynyt kokoelma geenipohjaisia algoritmeja. Tämä katsanto on kallellaan determinismiin, jonka mukaan kaikki tapahtumat ovat edeltävien syiden - ihmisen käyttäytymisen ollessa kyseessä aivojen ja muun keskushermoston sähkökemiallisten prosessien - seurausta ja sillä tavoin määräytyneitä, etteivät ne voisi tapahtua mitenkään toisin.

Luulen, että kyky olla omien tekojensa ja ominaisuuksiensa lähde on tahdon vapauden oletuksista se, jonka hylkäisimme viimeksi. Ilman tätä kykyä olemme pohjimmiltaan automaatteja kuin lentoaseman passinlukulaite tai matkalaukkuhihnasto.

Kommentit:

Harhapoluilta allikkoon

Kirjoittanut Ilkka Luoto 18.04.2018 10:41:35

Syväluotaavaa luettavaa, Tommi!

Ihmismaantieteessä tunnetaan nk. ympäristödeterminismin ja -possibilismin näkökulmat. Deterministinen näkökulma alleviivaa ympäristön ja yhteiskunnan merkitystä ihmisyhteisöjen kehityksessä. Possibilismissa korostetaan ympäristön tarjontoja mahdollisuuksina erilaisiin kehityskulkuihin. Näitä historiasta kumpuavia näkökulmia sekä niihin liittyviä hyvin tunnettuja harhapolkuja sopii pohtia myös tässä päivässä.

Missä määrin automatisaatio ja robotisaatio rajoittavat vapauksiamme ajattelevina ja moraalisina toimijoina? Olemmeko menossa kohti teknologiadeterminismiä?

Onko tahdon vapaus hyödyllinen kuvitelma?

Kirjoittanut Tommi Lehtonen 18.04.2018 19:40:43

Kiitos Ilkka huomion kiinnittämisestä siihen, että vapaus ja determinismi -keskustelua käydään monilla eri rintamilla. Itse näkisin, että automatisaatioon ja robotisaatioon kytkeytyvä tekoälyn kehittäminen voi mullistaa käsityksemme ihmisestä ja tahdon vapaudesta. Onhan sekin mahdollista, että tekoäly on ihmiskunnan evoluution seuraava askel: ihmisestä tulee kone, kuten Yuval Noah Harari maalailee yhtenä skenaariona kirjassaan Homo deus (2015). Tällaista tulevaisuutta joku voisi pitää teknologiadeterminismin riemuvoittona. Jos siihen liittyy tulos, että tahdon vapaus on vain kuvitelmaa, joku esittää pian johtopäätöksenä, että myös moraalinen vastuu on kuvitelmaa.

AVpaa tahto ja oikeus sekoittuvat

Kirjoittanut Kristian Siikavirta 23.04.2018 14:14:22

Mainioita ajatuksia tuossa yllä eli liityn myöhässä mukaan omilla kummallisilla mietteillä.

Mediaa, uutisia ja tiedotusvälineitä ja somea seuratessa tämä tahtoasia on mielestäni hyvin paljon esillä. Monasti ilmaistaan omia haluja ja tahtotiloja ajatuksella, että muiden tulee hyväksyä ne ja toimia niiden mukaan. Yllä olevassa keskustelussa kiva ajatus oli, että tahto voi kohdistua myös omaan itseen ja omiin tekemisiin.

Mielestäni tahto sekoitetaan usein "oikeuteen". "Jos tahdon jotain, minulla on siihen oikeus." Se on mielestäni harha, vaikka lainsäätäjäkin tuntuu menneen tähän vipuun valinnanvapausperiaatteineen. Tahdon ja oikeuden sekoittuminen lienee yleisintä leikkikouluiässä, mikä ilmenee "mä haluun" tyyppisessä sanailussa vanhempien kanssa.

Syyksilukeminen ja tuomio rikosoikeudessa edellyttää tekijältä vapaata tahtoa ja tietoa teon seurauksista. Riittääkö julkisten palvelujen saamiseen vapaa tahto?

Oikeus kaikkeen, mitä tahdon

Kirjoittanut Tommi Lehtonen 23.04.2018 19:33:48

Hyviä huomioita Kristian! On tosiaan kiinnostavaa, että yksilönoikeuksia koskevan ajattelun äärimuoto on tuo lapsille, mutta jossain määrin myös aikuisille tavallinen "minulla on oikeus siihen, mitä tahdon".

(Vapaan) tahdon asia

Kirjoittanut Arto Isosaari 24.04.2018 11:44:41

Tommin briljantissa blogissaan esiin ottama vapaan tahdon harha synnyttää ajatusyhteyksiä itselläkin.

Usein vapaan tahdon kuvitellaan tulleen lihaksi, kun vaikuttaa siltä, että on silmin nähtävästi (ja ainakin jossain mielessä ymmärrettävästi) valittu toinen, vaihtoehtoinen toiminta - ellei jopa jonkin sortin omalla tavalla tekeminen. Sen sijaan muiden apinoimista tai robotin kaltaisesti toimimista ei tavallisesti mielletä vapaan tahdon riemuvoitoksi.

Mutta mistä me voimme tietää?

Se mikä ulospäin saattaa näyttää vapaalta tahdolta, voi kohdehenkilön kannalta tuntua kohtalolta, siihen tyytymiseltä tai olla ajautumista, ellei peräti pakonomainen addiktio. Toisaalta toisten mukana ja tavoin tekeminen voi ääri-individualistille olla poikkeuksellinen extreme-kokemus vailla vertaa.

Kun joku kulkee omia polkujaan, emme voi tietää kaikkia siihen vaikuttavia voimia, eikä niitä välttämättä tunnista kulkija itsekään. Ja entäpä jos joku syystä tai toisesta päättääkin lakata käyttämästä jotain aivoihin uran tehnyttä ja omakseen kuvittelemaansa polkua, jonka tajuaa vievän harhaan. Puhutaanko siinä tilanteessa ehkä enemmän tai vähemmän vapaasta tahdonvoimasta?

Tahdon vapaus on sumeaa

Kirjoittanut Tommi Lehtonen 24.04.2018 21:08:36

Hei Arto! Näyttää tosiaan siltä, että se mikä yhden silmissä on vapaan tahdon ilmausta, onkin toiselle sidottua ja pakonomaista.

Tahto on reunaehtosidonnainen

Kirjoittanut Pentti S. Varis 18.01.2019 21:55:57

Tahto voidaan määritellä psykologisena tahtomisen tunteena. Tahdolla, tahtotilalla on aina kohde, asia tai esine, mitä tahdotaan. Introspektiota apuna käyttäen ilmenee yleensä muitakin tahtotilan syitä. Spinoza toteaa, että monet ihmiset uskovat omaavansa vapaan tahdonon, koska eivät huomaa tahtotilallaan olevan syitä. Syitä omaavana tahtotila ei siis ole vapaa, vaan epävapaa, syysidonnainen.

Benard convection,picture) on mielestäni hyvä tahtotilan muodostumisen mekaaninen malli. Tahtotilaa vastaa siinä astiassa olevan nesteen pinnalle muodostuva virtausmoodi. Sen syitä eli reunaehtoja ovat astian koko, sileys ja muoto, lämpövirran kuumuus ja teho, nesteen ominaisuudet, astian liikuttelu jne. Vastaavia tahtotilan reunaehtoja ihmisellä ovat geneettiset tekijät, mm peritty luonne, omaksutut neuvot ja opetukset, kokemuksen kautta tai perittyinä ilmenevät aversiot jne. Nämä ovat sisäisiä reunaehtoja; vastaavasti ulkoisia ovat terveydentila, kuullut tai nähdyt asiat jne. (viime kädessä nämäkin ovat tietysti sisäisiä). Asian ydin on kuitenkin se, että jonkun reunaehdon muuttuessa myös tahtotila muuttuu. Valintatilanteessa jokin tahtotilan reunaehto voi olla esim. unohtunut, jolloin puutteelliseen syykokoelmaan perustuvan tahtotilan mukainen toiminta voi aiheuttaa syvän katumuksen.

On myös olemassa joitakin erityisiä reunaehtoja, superpositiivisia tahdonsyitä, jotka vaikuttavat tahtotilageneraattoriin aiheuttaen joidenkin reunaehtojen painokerrointen systemaattisen muuttamisen. Esimerkiksi elämänkatsomus voi olla tällainen superpositiivinen reunaehto.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 18.04.2018 - Verkkotoimitus
Login