Ohjauksen keinot

Toiminta- ja taloussuunnittelulla yliopisto asettaa toimintansa suuntaviivat ja tavoitteet, suunnittelee ja resursoi toimintansa, johtaa ja seuraa toimintaansa sekä arvioi ja raportoi tavoitteidensa toteutumista.

Toimintojen laadunvarmistus on osa yliopiston toiminnan arviointia ja kehittämistä. Laadunvarmistus sisältää menettelytavat, joiden avulla yliopisto turvaa ja kehittää toimintansa laatua.

Toimintojen viestinnällä tarkoitetaan toimintaa ja palveluita koskevan tiedon välittämistä yliopistoyhteisölle, sidosryhmille ja ulkopuolisille tahoille. Portaali on henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen intranet. Viestintä sidosryhmille ja ulkopuolisille tahoille tapahtuu ulkoisilla sivuilla.

Toiminnanohjauksen ja laadunvarmistuksen tueksi yliopistossa on kehitetty sähköisiä työkaluja esim. toiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja dokumentointiin.

Päivitetty 21.11.2012 - Verkkotoimitus
Login