Faktat

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta kouluttaa hallintotieteiden sekä kielten ja viestinnän asiantuntijoita valtion, kuntien ja yritysten palvelukseen. Tiedekuntaan kuuluva Kielipalvelut-yksikkö antaa kielten opetusta kaikille Vaasan yliopiston opiskelijoille.

Filosofiseen tiedekuntaan otetaan vuosittain päävalinnassa 235 uutta opiskelijaa, joista 75 otetaan hallintotieteiden alalle ja 150 humanistiselle alalle. Lisäksi erillisvalintojen kautta otetaan uusia opiskelijoita sekä kandidaatti- että maisteriopintoihin.  Opetus-, tutkimus- ja hallintohenkilökuntaa on noin 95.

Opiskelijat vuonna 2016 lkm
Perustutkinto-opiskelijat 1661
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat 58
Jatko-opiskelijat 139
Uudet tutkinto-opiskelijat 248

 

Koulutus

Filosofisessa tiedekunnassa on kaksi koulutusalakohtaista tiedealuetta: hallintotieteiden tiedealue (yhteiskuntatieteellinen koulutusala) sekä kielten ja viestinnän tiedealue (humanistinen koulutusala). Perustutkintokoulutus suoritetaan erillisissä kandidaattiohjelmissa ja maisterikoulutusohjelmissa. Jatkotutkinto suoritetaan alakohtaisessa tohtoriohjelmassa.

Hallintotieteet

Hallintotieteet ovat hallintoa ja julkista toimintaa tutkivia yhteiskuntatieteitä. Hallintotieteiden koulutuksessa näkökulmina ovat julkisen toiminnan järjestäminen, palvelut, johtaminen, kehittäminen, oikeus, ympäristö ja talous.

Hallintotieteiden tiedealueella tavoitetutkintoja ovat

 • hallintotieteiden kandidaatti HTK (hallintotieteiden kandidaattiohjelma)
 • hallintotieteiden maisteri HTM (4 oppiainepohjaista maisteriohjelmaa)
 • hallintotieteiden tohtori HTT (hallintotieteiden tohtoriohjelma).

Kielet ja viestintä

Kielten ja viestinnän tiedealue suuntautuu kansainvälistymiseen ja monikulttuurisuuteen. Humanistisen alan koulutuksessa keskitytään kääntämiseen ja ammattikieliin, kielikylpyyn ja monikielisyyteen, eri kielialueiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin, tulkkaukseen sekä kieli- ja viestintätieteisiin.

Kielten ja viestinnän tiedealueella tavoitetutkintoja ovat

 • humanististen tieteiden kandidaatti HuK (3 kandidaattiohjelmaa+kielikylpykoulutusohjelma)
 • filosofian maisteri FM (5 monialaista ja 1 kansainvälinen maisteriohjelma)
 • filosofian tohtori FT (kielten ja viestinnän tohtoriohjelma).

Koulutuksen tavoitteet ja tulokset

Tavoitteena on, että tiedekunnasta valmistuu vuosittain 125 maisteria, joista 40 hallintotieteiden alalta (HTM) ja 85 humanistiselta koulutusalalta (FM). Jatkotutkintojen osalta tavoitteena on 7 tohtorin tutkintoa, josta 3 hallintotieteiden alalta (HTT) ja 4 humanistiselta koulutusalalta (FT).

Suoritetut tutkinnot koulutusaloittain vuonna 2016

Kandidaatit

Maisterit Lisensiaatit Tohtorit
Kielet ja viestintä
96 81 1 3
Hallintotieteet 69 69 0 2
Yhteensä 165 150 1 5

 

Tutkimus

Hallintotieteiden tutkimuksen painoaloja ovat

 • julkisen sektorin kansainvälisesti vertaileva tutkimus
 • hyvinvointipalveluiden arviointitutkimus
 • hallinnon oikeudellisten kysymysten tutkimus
 • aluetalouden tutkimus

Kielten ja viestinnän tutkimuksen painoaloja ovat

 • soveltava kielentutkimus, erityisesti kääntäminen, kielikylpy ja ammattikielet
 • viestintätieteellinen tutkimus, erityisesti tekninen viestintä ja mediatutkimus
 • kulttuurin ja kirjallisuuden tutkimus

Tutkimusryhmät

Julkaisut

Julkaisuista löytyy lisää tietoa SoleCris-tutkimustietokannasta.

Julkaisut vuonna 2016 lkm
Kotimaiset 90
Ulkomaiset 44 (33 %)
Yhteensä 134

 

Lähde: Vaasan yliopiston tilastot ja seuranta

Päivitetty 19.01.2018 - Verkkotoimitus
Login