Rahoitus

Rahoitus on taloudellisen tiedon analysointia ja hyödyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa. Tutkimusalana ja oppiaineena rahoitus voidaan jakaa yrityksen rahoitukseen (Corporate Finance) ja sijoitustoimintaan (Investments). Yrityksen rahoituksessa asiaa tarkastellaan yrityksen näkökulmasta, esimerkiksi millaisia investointeja yrityksen kannattaa tehdä sekä mistä ja miten näihin investointeihin kannattaa hankkia rahoitus. Sijoitustoiminnassa mietitään asiaa sijoittajan näkökulmasta, kannattaako yritykseen sijoittaa tai kannattaako sille antaa lainaa.

Jako yrityksen rahoituksen ja sijoitustoiminnan välillä ei siis ole jyrkkä, enemmänkin kyseessä on saman kolikon kaksi puolta. Toista ei ole olemassa ilman toista. Niinpä teoriat ja analysointimenetelmät ovat pitkälle samoja molemmissa, vaikka molemmissa toki on omat painotuksensa.

Rahoituksella on oleellisen tärkeä merkitys sekä yrityksen että sijoittajien toiminnan ohjauksessa ja päätöksenteossa, sekä erityisesti yrityksen kannalta sen ulospäin suuntautuvassa sidosryhmäviestinnässä. Rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvää osaamista tarvitsevat esimerkiksi yritysjohtajat, yritysten rahoitusjohtajat, analyytikot ja sijoittajat erilaisissa päätöksenteko- ja johtamistilanteissa.

Rahoituksen opinnot antavat opiskelijoille monipuoliset ja ajantasaiset valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä kansainvälisessä yritys- ja sijoitusmaailmassa. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi rahoitusjohtaja, sijoitusjohtaja, salkunhoitaja ja analyytikko. Rahoituksen opinnot antavat erinomaisen pohjan myös muihin numeerista osaamista ja syvällistä syy- ja seuraussuhteiden ymmärrystä vaativiin tehtäviin. Rahoituksen opinnoissa kiinnitetään teorian lisäksi erityistä huomiota myös työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen.

Rahoitusta ja rahoitusmarkkinoita käsittelevällä tutkimuksella ja opetuksella on pitkät perinteet Vaasan yliopistossa ja nykyisin ”Rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko” on yksi yliopiston kolmesta strategisesta painopistealueesta. Rahoituksen tilat sijaitsevat yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa kolmannen kerroksen merenpuoleisessa päädyssä. Rahoitukseen on yksikössämme erikoistunut neljä professoria, kaksi yliopistonlehtoria, kolme tutkijatohtoria sekä useita tutkijoita ja tohtorikoulutettavia.

Päivitetty 30.04.2019 - Verkkotoimitus
Login