Faktat

Koulutus

Taloustieteen pääaineopintojen tavoitteena on kouluttaa opiskelija esimiestehtäviin, joissa tarvitaan talouden kokonaisuuksien toiminnan ymmärtämistä. Koulutus tarjoaa opiskelijalle ekonomistin ammattipätevyyden. Vaasan yliopistossa taloustieteen opetuksessa painotetaan erityisesti pankkitoimintaa, kansainvälistä taloutta sekä yrityksen toiminnan ymmärrystä. Taloustieteen aineopinnoissa Vaasassa käsitellään muun muassa osakemarkkinoita, globaalitaloutta, kestävää kehitystä energiantuotannossa sekä julkistalouden roolia kansantaloudessa.

Kaikki opiskelijamme suorittavat kaksi mikro- ja makrotalouden laajaa kurssia, Euroopan ja Suomen taloutta käsittelevän kurssin, pankkitoiminnan kurssin sekä menetelmäopintoja. Lisäksi opiskelija saa itse päättää suuntautumisensa muiden aineopintojen ja sivuainevalintojen avulla. Myös tietyt opinto-oppaassa mainitut muiden oppiaineiden kurssit erityisesti rahoituksessa hyväksytään osaksi taloustieteen opintojen kokonaisuutta.

Koulutusohjelmat

Tutkimus

Taloustieteen oppiaine on julkaissut artikkeleita aineettomasta pääomasta, ja oppiaineen koordinoima EU:n 7. puiteohjelman Innodrive-hanke arvioi aineetonta pääomaa Euroopan 27 maassa. Oppiaineella on kaksi omaa palvelinkonetta, joissa on laajat yritysten tilinpäätöstiedot sekä syvempään analyysiin vastaavien suomalaisten yritysten työntekijäaineistoja (työntekijöiden koulutus, työkokemus, ammatti). Aineistojen avulla on arvioitu aineetonta pääomaa eurooppalaisissa yrityksissä sekä sitä, miten aineeton pääoma vaikuttaa yritysten markkina-arvon kehitykseen. Pankkitoiminnan puolella opiskelijat pääsevät lisäksi hyötymään laajasta kansainvälisestä Fitch-aineistosta, joka käsittää suuren osan maailman pankkisektorista.

Oppiaineen ulkoinen rahoitus on tutkijoiden määrään suhteutettuna korkeimpia yliopistossa. Taloustieteen tutkimusryhmä tutkii aineetonta pääomaa kansantaloudessa. Globalinto-hankkeessa 1) kehitetään uusia menetelmiä arvioimaan aineettoman pääoman määrää sekä kansallisella että yritystasolla ja 2) arvioidaan aineettoman pääoman merkitystä yritysten kasvulle ja Euroopan talouksien menestymiselle. Tutkimusryhmää vetää professori Hannu Piekkola. Oppiaineen jatkokoulutettavat Saara Vaahtoniemi ja Ulviyya Karimova käyttävät yhdistettyjä yritys- ja työntekijäaineistoja soveltaen niitä mm. koulutuspääoman, energiatalouden ja aineettoman pääoman arviointiin.

Taloustieteen oppiaineessa on viime vuosina toteutettu kaksi Suomen Akatemian tutkimusprojektia taloudellisesta lukutaidosta. Näitä hankkeita on vetänyt professori Panu Kalmi. Vuoden 2019 alusta alkaa uusi Etelä-Pohjanmaan Liiton hallinnoima EAKR-projekti taloudenhallinnan, kiertotalouden ja energiaosaamisen edistämisestä pelillisyyden avulla. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat olleet pelillisten menetelmien hyödyntäminen talousosaamisen edistämisessä sekä kuluttajien talouslukutaidon ja energiaosaamisen mittaaminen. Pankkitoiminnan puolella on tutkittu mm. omistusrakenteiden merkitystä talouskriisissä.

Lisäksi oppiaineessa tehdään tutkimusta mm. makrorahoituksesta ja energiataloustieteestä.

Tutkimusryhmä

Yhteistyö

Professori Hannu Piekkola on verkottunut kansainväliseen aineettoman pääoman tutkimukseen osallistuen erityisesti Euroopan unionin hankkeisiin, kuten aikaisempaan Innodrive-hankkeeseen. Lisäksi hän on osallistunut myös Euroopan unionin puiteohjelmien hakujen kansainvälisten hankkeiden arviointiin. Yhteistyökumppaneina Globalinto-hankkeessa ovat Århusin, Hampurin, Paris Sudin, Manchesterin, Ateenan ja Ljubljanan yliopistot sekä tilastolaitokset (erityisesti Eurostat ja Norjan tilastokeskus).

Professori Panu Kalmi on tehnyt yhteistyötä mm. George Washingtonin yliopiston Global Financial Literacy Excellence Centerin kanssa,  jonka johtaja Annamaria Lusardi promovoitiin vuonna 2018 Vaasan yliopiston kunniatohtoriksi. Lisäksi Panu Kalmi on tehnyt yhteistyötä mm. italialaisten LUMSA-yliopiston ja Trenton yliopiston kanssa.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 16.01.2019 - Verkkotoimitus
Login