Viestintätieteet Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopiston viestintätieteet edustaa uudenlaista monialaista ja monitieteistä viestinnän tapojen, tekniikan ja dynamiikan osaamista sekä kehittämistä.

Mitä viestintä meille tarkoittaa?

Viestintä on tärkein työelämätaito. Vaasan yliopiston viestintätieteissä viestintää tarkastellaan inhimillisenä toimintana, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen, pitää yhteisöjä koossa ja luo yhteistä ymmär­rystä. Viestintä ymmärretään näin dynaa­misena yhteiskunnallisena ilmiönä. Sen avulla välitetään sekä tietoa että tunnetta. Oppiaineessa nähdään viestintä sekä organisoituna ja suunniteltuna toimintana - esimerkiksi yrityksen viestintä sijoittajille verkossa - että ihmiselle ominaisena spontaanina ilmiönä – esimerkiksi verkkouutisten kommentointikeskustelut. Tulevaisuuden viestintäosaaja hallitsee viestinnän keinot ja välineet, hän on avoin uusille virtauksille ja muutoksille ja osaa suhtautua muutoksiin avoimesti ja analyyttisesti.

Viestinnän ala on nopeasti kehittyvä ja jatkuvasti muuttuva. Viestinnän merkitys on jatkuvassa kasvussa, koska kaikkialle leviävä digitaalisuus ja työelämän muutokset korostavat viestinnän roolia entistä enemmän kaikilla aloilla ja kaikissa työtehtävissä. Vaasan viestintätieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa keskeisenä ovat viestintää jatkuvasti muokkaavat uudet tekniikat ja ympäristöjen muutokset. Koulutus­ohjelmasuunnittelussa lähtökohtana on, että viestinnän pysyvien perusasioiden ja teoreettisten lähtö­kohtien hallinta luo ymmärryksen, jonka avulla jatkuvaa muutosta voidaan ennakoida, jäsentää ja hyödyntää monipuolisesti.

Viestintä on organisaatioiden kannalta strategista ydintoimintaa. Yhteiskunnan eri aloilla tarvitaan tilannetajua ja moni­puolista viestinnän osaamista ja ymmärtä­mistä, kokonaisuuksien hallintaa, organi­saa­tion inhimillisen näkökulman ja liiketoiminnan kokonaisuuksien ymmär­tämistä ja havaitsemista. Opiskelijoille opetetaan viestintään liittyvää muutoksen dynamiikkaa sekä kykyä viestintäkon­tekstien jäsentämiseen, jotta heillä olisi myös tulevassa työssään mahdollisuus omaksua ja ottaa käyttöön uutta tekniikkaa ja ideoida sen mahdollistamaa toimintatapaa. Tässä Vaasan yliopiston viestinnän koulutusohjelmat ovat olleet monin tavoin askeleen edellä perinteisempiä esimerkiksi journalismiin, hallinnolliseen tiedottamiseen, markkinointiin tai tiettyyn viestintävälineeseen sitoutuneita koulutusohjelmia.

Mitä viestintätieteet meille ovat?

Jotta tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata, Vaasan vies­tintätieteet yhdistää kolme toisiaan täydentävää profiilialuetta: digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän ja teknisen viestinnän.

Digitaalisen median tutkimus ja koulutus keskittyvät digitaalisten medioiden nyky­tilaan, tulevaisuuteen ja historialliseen kehitykseen sekä muutoksien hallintaan. Tutkimuksellisena pohjana toimivat me­dia­tutkimus, digitaalisten medioiden tut­kimus ja pelitutkimus. Tutki­musaiheita ovat mm. Internet yksilöiden ja organisaa­tioiden toimintaympäristönä, Internet-yhteisöt ja niiden toimintalogiikka, digi­taalinen retoriikka ja verkkokeskustelujen erityispiir­teet, kulttuuri verkossa ja verkko kulttuurissa, sosiaalisen median alustat ja toimin­taperiaat­teet (sosiaalisen median poliittinen ”taloustiede”), ohjelmointi teo­riassa ja käytän­nössä (koodikylpy), tie­to­tek­ninen toimijuus informaatioyhteis­kun­nassa, digitaaliset (ja analogiset) pelit, pe­lit ja oppiminen, advergaming, virtuaa­linen työ ja tulevaisuuden työelämä.

Organisaatioiden viestinnän tutkimuk­ses­sa perehdytään organisaatioiden viestin­nän rakenteisiin ja sisältöihin. Organisaa­tioi­den viestinnällisiä ongelmia ratkotaan soveltaen erikoisalaviestinnän ja diskurs­sintutkimuksen lähestymistapoja. Tutki­mus­­aiheita ovat mm. asiantuntijuus ja tie­torakenteet (viestinnän laatuun vaikut­tavien tekijöiden ymmärtäminen), kohde­ryhmien huomioon ottaminen, (variaation hallinta: genret, kanavat), organisaatioi­den vuorovaikutuksen tutkimus (pai­no­pis­te organisaation sisäisessä, horisontaa­li­ses­sa viestin­näs­sä, mutta myös strategi­ses­sa viestinnässä) ja viestintästrategiat strate­gi­sen viestinnän välineinä. Ilmaisu­kei­noista fokuksessa ovat terminologia, retoriikka ja visuaalisuus. Tutkimuksen sovellusaloja ovat yritysviestintä (markki­nointiviestintä, sijoittajaviestintä, yritys­vastuun viestintä), tiedeviestintä, terveys­viestintä ja erikoisjournalismi.

Teknisen viestinnän tutkimuksessa ja kou­lutuksessa paneudutaan tuotteisiin, lait­tei­siin ja palveluihin liittyvään oh­jeis­tuk­seen ja viestintään sekä niiden suun­nit­teluun. Vaasan yliopistossa tekninen vies­tin­tä tuo yhteen viestintätieteiden ja tie­to­jär­jes­telmätieteen (teknillinen tiede­kunta) asiantuntemuksen. Organisaa­tioi­den ja yritysten palveluiden ja viestinnän siirtyminen yhä enemmän verkkopal­ve­luiksi erilaisten tietojärjestelmien väli­tyk­sellä hoidettaviksi (”tietojärjestel­mällis­ty­minen”) asettaa vaatimuksia käyttäjien huomioi­miselle. Käyttäjälähtöisyyden ja käyttä­jäkokemuk­sen näkeminen keskei­sek­si tässä kehityksessä yhdistää molem­pia oppiaineita. Viestintätie­teis­sä teknisen viestinnän osaaminen pohjautuu erikoi­salaviestin­nän, terminologian, käytet­tä­vyyden ja digitaalisen viestinnän tutki­mukseen. Tutkimusaiheita ovat käyttö­liittymien ja tietojärjestelmien käyttäjä­lähtöisyys ja käyttäjäkokemus, erityisesti terminologinen ja kielellinen käy­tet­tävyys sekä tietorakenteiden ja käsitteiden analyysi ja mallinta­minen. Yh­teistyö oppiaineen sisällä sekä yli tiedekuntarajojen tuo tekniseen viestintään tieto­järjestelmiin ja palvelui­den digitali­saatioon liittyvän monipuolisen osaamisen.

Päivitetty 15.02.2017 - Verkkotoimitus
Login