Publication Database

Linguistics

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aaltonen, Sirkku
Gallous stories: Two transplants into Finnish of The Playboy of the Western World
Research Papers 173, Linguistics 21. (1993)

Aikkola, Margaret W.
"I suspect that all writers have some didactic intention. That starts the motor": Didactic aspects in Thornton Wilder's roles as mentor, dramatist, and teacher 1935-1951
Research Papers 189, Linguistics 28. (1994)

Berglund, Raija
Ett barns interaktion på två språk – En studie i språkbal och kodväxling
Acta Wasaensia 190, (Ph.D. dissertation) Linguistics 37. (2008) PDF-versio

Bergroth, Mari
Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola
Acta Wasaensia 182, (Ph.D. dissertation) Linguistics 33. (2007) PDF-versio

Bergström, Marina
Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter
Acta Wasaensia 106, (Ph.D. dissertation) Linguistics 23. (2002) PDF-versio

Björklund, Siv
Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk
Acta Wasaensia 46, (Ph.D. dissertation) Linguistics 8. (1996)

Björklund, Siv & Martina Buss (toim./red.)
Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä / Språkbad: Samverkan skapar styrka
Research Reports of the Levón Institute 113. (2004)

Björklund, Siv, Harry Lönnroth & Nina Pilke (red.)
Svenskan i Finland 13
Reports 178. (2012) PDF-versio

Björklund, Siv, Karita Mård-Miettinen & Hanna Tu
Kielikylpykirja - Språkbadsboken
Research Reports of the Levón Institute 126. (2007) PDF-versio

Björklund, Siv, Merja Koskela & Marianne Nordman
Språk som formar vär(l)den. Festskrift till Christer Laurén på 60-årsdagen
Research Papers 241, Linguistics 40. (2002)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back