Studier

Om du har svenska som modersmål kan du som huvudämne ha antingen modersmålet svenska eller finska som det andra inhemska språket. Studenter med finska som modersmål har svenska som huvudämne.

I kandidatprogrammet koncentrerar du dig på sådant som är relevant med tanke på arbetslivet: modernt språkbruk, fackspråklig kommunikation och översättning samt två- och flerspråkighet.

Lärandemål

Efter avlagd kandidatexamen

  • har studenten gedigna kunskaper och färdigheter i huvudämnet samt förmåga att självständigt vidareutveckla sina kunskaper
  • har studenten grundläggande färdigheter i fackspråklig kommunikation och översättning mellan de inhemska språken samt förmåga att kontrastivt analysera de särdrag som kännetecknar de båda inhemska språken
  • har studenten en ökad kännedom om det finländska och det nordiska samhälls- och kulturlivet
  • har studenten förmåga till kritiskt tänkande och beredskap till såväl självständigt som interaktivt arbete inom olika grupper och samfund
  • har studenten sådana grundläggande färdigheter i affärsverksamhet som arbetslivet kräver
  • har studenten, tack vare studier eller eventuellt studentutbyte, beredskap att arbeta och verka i ett flerspråkigt eller internationellt samhälle
  • har studenten teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs för studier på magisternivå.
Updaterad 2014-11-17 - Verkkotoimitus
Login