Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) mahdollistaa sekä muualla suoritettujen opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa.

Opiskelija saa akateemisen yksikön päätöksen mukaisesti lukea hyväksi toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla tai muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Korvaamisella tarkoitetaan tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen korvaamista muualla suoritetuilla vastaavilla opinnoilla tai muuten hankitulla osaamisella.

Muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa tutkintoon soveltuvien opintojen liittämistä osaksi tutkintoa sivuainekokonaisuuksina tai vapaasti valittavina opintoina. Näiden opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, eivätkä ne korvaa pakollisia opintoja.

Katso myös Vaasan yliopiston tutkintosääntö (2019) Opintojen hyväksilukeminen (17 §)

AHOT.jpg

Aloite ja vastuu aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvusta on aina opiskelijalla, samoin kuin osaamisen todentaminen. Hyväksilukemisen hakeminen on vapaaehtoista, ja se kannattaa tehdä heti opintojen alussa.

Hyväksilukemiskriteerit

Opintosuoritusten hyväksilukemista arvioitaessa kriteerinä ovat opintosuoritusten osaamistavoitteet, laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon mahdollisimman täysimääräisesti. Toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnoista voidaan lukea hyväksi opintoja akateemisen yksikön määräysten mukaan.

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemisen lähtökohtana ovat opintojaksojen ja -kokonaisuuksien osaamistavoitteet. Osaaminen on pystyttävä todentamaan niin, että sitä pystytään myös arvioimaan.

Hyväksilukemisen hakeminen

Hyväksilukemista voivat hakea Vaasan yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Ennen hyväksilukemisen hakemista opiskelijan tulee keskustella omaohjaajan kanssa.  

Hakemukset ohjautuvat omaohjaajalle. Tarkempia ohjeita opintojen hyväksilukemisesta ja korvaamisesta on koulutusalakohtaisissa opinto-oppaissa ja verkkosivuilla.

Päivitetty 10.09.2020 - Verkkotoimitus
Login