Viestintätieteiden tarjoamat sivuaineet

Sivuaineopiskelijan on palautettava sivuaineen opintosuunnitelma aloittaessaan sivuainetta sekä joka vuosi elo-syyskuun vaihteessa niin kauan kuin sivuainetta suorittaa amanuenssi Hanna Korpelalle.

Terminologia ja tekninen viestintä (25 op)

Terminologia ja tekninen viestintä on vapaasti valittava sivuaine. Sivuaineessa yhdistyvät terminologiassa korostuva käsitteellinen selkeys ja tekniselle viestinnälle välttämätön kohderyhmien huomioiminen. Yrityksissä ja muissa organisaatioissa on tarvetta ammattilaisille, jotka kykenevät hahmottamaan asioiden välisiä suhteita ja luomaan selkeyttä käsitteistöihin.

Viestintätieteiden sivuaineet (25 op)

Viestintätieteet ovat vapaasti valittava sivuaine. Viestintätieteiden opinnoissa painottuvat viestinnän monitieteiset lähtökohdat. Opinnot yhdistävät erikoisalaviestintää ja viestinnän kielellisiä ulottuvuuksia sekä mediatutkimusta ja digitaaliset viestintää. Opinnoissa korostuu viestinnän moninainen rooli yhteiskunnassa.

  • Viestintätieteiden opintokokonaisuus (25 op)
  • Viestintätieteiden opintokokonaisuus englannin kielen pääaineopiskelijoille (25 op)
  • Viestintätieteiden opintokokonaisuus markkinoinnin ja talousoikeuden opiskelijoille (25 op)
Päivitetty 13.08.2020 - Opiskelijat
Login